ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้าราชการวอนสป.สธ.แต่งตั้งกลุ่มงานตามโครงสร้างราชการส่วนภูมิภาคใหม่ หลังมีมติ อ.ก.พ.สธ.ไปตั้งแต่ปี 53 แต่ผ่านมา 4 ปี ยังไม่มีการตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งและประกาศจัดตั้งกลุ่มตามโครงสร้างใหม่ สถานีอนามัยเปลี่ยนเป็น รพ.สต. แต่ตำแหน่งยังเป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ไม่ใช่ ผอ.รพ.สต. ขาดความก้าวหน้า กระทบบัญชีเงินเดือน วอน นพ.รัชตะ ดำเนินการด่วน

10 ม.ค.58 ผู้สื่อขาวรายงานว่า ได้รับข้อความจาก ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ช่วยเผยแพร่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างสป.สธ. โดยระบุว่า “ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดทราบว่า อ.ก.พ. สป.สธ. ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบโครงสร้างของ สป.สธ.และได้แจ้งให้ ก.พ. เพื่อรับทราบแล้ว และในขั้นตอนต่อไปจะแต่งตั้งบุคคลให้เป็นไปตามโครงสร้างนั้น

โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาแล้วเกือบ 4 ปี สป.สธ.ยังไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่ และประกาศจัดตั้งกลุ่มงานส่วนราชการในสังกัดแต่ประการใด และบางจังหวัดได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มงานเป็นการภายในเพื่อรองรับโครงสร้างใหม่แล้ว

แต่ สป.สธ.ก็ยังไม่ได้ดำเนินการประกาศจัดตั้งกลุ่มงาน ตลอดจนส่วนราชการในระดับตำแหน่ง ซึ่งแต่เดิมเรียกว่าสถานีอนามัย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ คือ ผู้อำนวยการรพ.สต. เมื่อยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทำให้ข้าราชการสับสนว่าจะใช้ชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานใหม่เมื่อใด

ทั้งที่ ป้ายชื่อหน่วยงานเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่ชื่อหัวหน้าหน่วยงานยังเป็นหัวหน้าสถานีอนามัยเหมือนเก่า พวกเรารอคอยนานแล้ว แต่ก็ได้รับการชี้แจงว่าเดี๋ยวจะดำเนินการตอนนั้นตอนนี้ จนเวลาล่วงเลยมา 4 ปีแล้วก็ไม่เห็นทำอะไร

การที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการล่าช้า มีผลกระทบดังต่อไปนี้

1.ขาดความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ เช่น กลุ่มงานใหม่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หากดำเนินการจัดตั้งรวดเร็ว สามารถขอกำหนดตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเป็นระดับชำนาญการพิเศษได้ตามที่ ก.พ. กำหนด

2.ตำแหน่งบางตำแหน่งสามารถมีในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเช่น พยาบาลวิชาชีพที่มีในกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสามารถรับย้ายข้าราชการมาปฏิบัติงานได้

3.สถานีอนามัย ก็ไม่สามารถใช้ชื่อตามโครงสร้างใหม่ได้ เช่น ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. แต่ในข้อเท็จจริงตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนยังคงเป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ซึ่งไม่สอดคล้องกัน

ดังนั้น จึงขอให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้รีบดำเนินการโดยด่วน          

จากข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบว่า พบว่า ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เคยส่งข้อความดังกล่าวให้กับนสพ.ไทยรัฐเพื่อให้ช่วยเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหา โดยได้รับการเผยแพร่ในคอลัมน์สารพันปัญหา เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.57 ที่ผ่านมาด้วย