สธ.ชู ‘รพ.ชลบุรี-รพ.บางมูลนาก-รพร.ตะพานหิน’ ต้นแบบ รพ.คุณธรรม เร่งขยายทั่วประเทศ

Thu, 2015-01-15 15:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ชูโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบางมูลนาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรม เร่งขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หวังเกิดผล 4 ด้าน คือ ความรัก ความสามัคคี ลดการสูญเสียทรัพยากร พัฒนาคุณภาพการบริการ และเสียงคำชม หวังเป็นบรรทัดฐานสังคม ในเรื่องการเป็นผู้ให้บริการด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม 

วันนี้ (15 มกราคม 2558) ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมบุคลากรสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า 450 คน ประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป อธิบดีทุกกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ง และผู้อำนวยการหรือผู้แทนจากโรงพยาบาลชุมชนอีกจังหวัดละ 2 คน เพื่อมอบนโยบายและแนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งที่มีประมาณ 1,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย ให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลในสังกัดประสบผลสำเร็จแล้ว 3 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบางมูลนาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กระทรวงสาธารณสุขจะให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในเรื่องนี้ และใช้เป็นที่ศึกษาดูงาน ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถใช้เป็นจุดตั้งต้นในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว หากประสบผลสำเร็จจะเป็นการดึงสภาพสังคมไทยในอดีตที่เต็มไปด้วยสังคมแห่งความมีน้ำใจกลับคืนมา เอื้อให้เกิดบรรยากาศบริการคล้ายเป็นญาติสนิทที่สัมผัสได้จริง  

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกสายงาน ของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมกำหนดหลักคุณธรรมในการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยทำเป็นนโยบายของโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงมือปฏิบัติตามร่วมกัน เช่น มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยโรงพยาบาลคุณธรรมนี้ หวังให้เกิดผล 4 ด้านคือ ความรักความสามัคคี การประหยัดลดการสูญเปล่าทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพการบริการ และได้รับยกย่องชื่นชมจากประชาชนผู้ใช้บริการ มั่นใจว่าโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการเป็นผู้ให้บริการด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม ทั้งประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก เร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศให้มีความพร้อมในการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม และสามารถกำหนดหลักการทำงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของแต่พื้นที่ในแต่ละจังหวัดได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดทีมลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาสถานการณ์การดำเนินโรงพยาบาลคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในเขตสุขภาพทั้ง 12 แห่ง เริ่มนำร่องที่เขตสุขภาพที่ 1 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป จนครบทุกเขต