สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารผู้ป่วยในรพ. อมก๋อย

Tue, 2015-01-20 19:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยในขนาด 60 เตียง โรงพยาบาลอมก๋อย 

วันนี้ (20 มกราคม 2558) เวลา 11.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยในขนาด 60 เตียง ของโรงพยาบาลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.วิเชียร ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ

นพ.ณรงค์ กราบบังคมทูลรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข  ได้ก่อสร้างโรงพยาบาลอมก๋อยขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2526  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  10  เตียง  และได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันโรงพยาบาลอมก๋อยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  30  เตียง เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงพยาบาลอมก๋อย เป็นการส่วนพระองค์ ในการเสด็จครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงทราบถึงปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวอำเภออมก๋อย  ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยในที่มารับการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่ประชาชนจะมารับการรักษาด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจำนวนมาก  โดยในครั้งนั้น นายแพทย์ประจินต์  เหล่าเที่ยง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อยในขณะนั้น ได้ทูลขอรับความช่วยเหลือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ ประกอบด้วย เครื่องอัลตร้าซาวน์ และเครื่องให้ความอบอุ่นสำหรับทารกในระหว่างการส่งต่อ และอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 60 เตียง

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระเมตตาพระราชทานเครื่องอัลตร้าซาวน์ และ เครื่องให้ความอบอุ่นสำหรับทารกในระหว่างการส่งต่อ ให้แก่โรงพยาบาลอมก๋อย  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2555 และทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ขนาด 60 เตียง โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้สนองพระราชดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 จำนวน  16,034,300 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2556 และโรงพยาบาลอมก๋อยได้ใช้เงินบำรุง  จำนวน  2,935,106 บาท  ก่อสร้างทางลาดเพื่อลำเลียงผู้ป่วย และขนส่งวัสดุ  ซึ่งการก่อสร้างทั้งหมดได้แล้วเสร็จสมบูรณ์

นพ.วิเชียร กล่าวว่า โรงพยาบาลอมก๋อย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง รับผิดชอบดูแลประชากร 59,775 คน ใน 6  ตำบล 95  หมู่บ้าน ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นประชากรชาวไทยภูเขา โดยในปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมามีประชาชนมารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 73,643 ครั้ง 20,997 ราย โดยโรคที่พบบ่อยได้แก่ ไข้หวัด โรคความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร เบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และผู้ป่วยใน (IPD) 4,282 ครั้ง 3,286 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคอุจจาระร่วง รองลงมาคือปอดอักเสบ ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด หลอดลมอักเสบ และไข้