จพ.เวชสถิติ วอนบิ๊กตู่ ขอเป็นธรรมบรรจุ ขรก.รอบ 3 หลังร้องเรียน สธ.แต่ไม่คืบหน้า

Sat, 2015-01-24 13:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

จพ.เวชสถิติ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากบิ๊กตู่ วอนแก้ปัญหาการบรรจุข้าราชการของ สธ. หลังจัดสรร 3 รอบ ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นตามข้อตกลง ทั้งมีการเปลี่ยนคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการบรรจุ ทำให้มีเจ้าพนักงานเวชสถิติเสียสิทธิ์ไม่ได้รับการบรรจุ ตกหล่น 337 คน เผยร้องเรียน สป.สธ.หลายครั้ง แต่ไม่คืบหน้า จึงต้องมาขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558  เวลา 11.00 น. นายวิสันต์ จรลี เจ้าพนักงาน(จพ.)เวชสถิติ รพ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี และตัวแทนสายงานวิชาชีพ จำนวน 5 คน ได้เดินทางไปที่ศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อความเป็นธรรมขอให้จัดสรรบรรจุข้าราชการตำแหน่ง จพ.เวชสถิติ เพิ่มเติมใหม่ในรอบ 3

นายวิสันต์ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.55 เห็นชอบข้อเสนอการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการในภารกิจด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและความเห็นของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ(คปร.) เพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ที่จ้างด้วยเงินบำรุง) ที่จ้างไว้ ณ ปี 2555 เข้ารับราชการ โดยให้จัดสรรและกระจายตำแหน่งตามที่กำหนด โดยทยอยบรรจุ 3 รอบ รอบละ 7,547 อัตรา ที่เหลือให้บรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีที่การพิจารณาจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) พิจารณา สำหรับปีงบประมาณ 2557-2558 ควรอยู่บนพื้นฐานของความสอดคล้องตามภาระงานของตำแหน่งและสถานบริการสุขภาพที่สามารถยืนยันได้ตามข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้การจัดสรรอัตราข้าราชการในภารกิจบริการด้านสุขภาพเหมาะสมตามภาระงานที่เป็นจริงและเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนด้านบริการสุขภาพได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น

นายวิสันต์ กล่าวต่อว่า ก่อนการบรรจุในรอบแรก ได้มีการสำรวจข้อมูลเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ (เงินบำรุง) และสรุปจำนวนสัดส่วนของแต่ละวิชาชีพในการบรรจุร้อยละ 66.66 และระบุว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของการพิจารณาบรรจุบุคคลตลอดมา แต่ปรากฏว่าในการบรรจุรอบ 2 มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการบรรจุ จากลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทำให้มีจำนวนสัดส่วนผู้มีคุณสมบัติที่บรรจุได้จำนวนมากขึ้น

จึงส่งผลกระทบต่อการบรรจุของ จพ.เวชสถิติ ซึ่งหากยึดตามเกณฑ์เดิมคือ ร้อยละ 66.66 จำนวนวิชาชีพจพ.เวชสถิติที่เข้าหลักเกณฑ์ มีจำนวนทั้งหมด 556 คน (ตุลาคม 2555) และในการบรรจุรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จพ.เวชสถิติได้บรรจุเพียง จำนวน 155 ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 27.9 เท่านั้น และในการจัดสรรรอบที่ 3 ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่ง แต่ได้จัดสรรตำแหน่งว่างเพียงเพื่อเยียวยาผู้จ้างงาน ปี 2553 จำนวน 64 ตำแหน่ง รวมการจัดสรร 3 รอบ ได้รับจัดสรรเพียง 219 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 ของผู้ที่ควรได้รับเท่านั้น และได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมว่า สายงานวิชาชีพเวชสถิติตกหล่นในการบรรจุในครั้งแรก ไม่ได้อยู่ใน 21 สายงานที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ ซึ่งตกหล่นเช่นนี้เป็นการเสียโอกาสอย่างมากของวิชาชีพเวชสถิติ

นายวิสันต์ กล่าวว่า ในการผลิตบุคลากรนักเรียนทุน แต่ละตำแหน่งของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีการกำหนดโควตาการจัดสรรของแต่ละตำแหน่ง แต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องไปปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษา เมื่อมีการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการรอบที่ 2 ตามอัตราความขาดแคลน ทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถบรรจุได้ แต่บางพื้นที่ไม่มีตำแหน่งให้บรรจุ ทำให้ในรอบที่ 2 บรรจุคนได้น้อยกว่าอัตรากำลังที่ได้รับการจัดสรร การบรรจุข้าราชการตามความขาดแคลนเป็นสิ่งที่ดี แต่บุคลากรที่ผลิตขึ้นไม่ทราบมาก่อนล่วงหน้าว่าพื้นที่ปฏิบัติงานมีอัตรากำลังขาดหรือเกินภาระงาน ทำให้เสียโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการ

ทั้งนี้สายงานเวชสถิติ มีลักษณะการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มวิชาชีพอื่นในการดูแลผู้ป่วย เพื่อเป้าหมายเดียวกันในการรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน การจัดทำรายงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นในระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน และหลายที่ขาดแคลนบุคลากรกลุ่มนี้ รวมถึงการจัดทำสารสนเทศสุขภาพเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญเทียบเท่าวิชาชีพอื่น ๆ ในการสาธารณสุข และยังขาดแคลนอัตรากำลังอีกมาก ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วยังมีเจ้าพนักงานเวชสถิติเหลืออีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นจำนวนมาก ที่ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

“ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือถึง สป.สธ เพื่อขอให้พิจารณาการจัดสรรบรรจุลูกจ้าง จพ.เวชสถิติ ในรอบ 3 เพิ่มเติมมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงและความคืบหน้าเลย จึงได้ตัดสินใจไปยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ รอบ 3 เป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้าไม่ถูกต้องและไม่ธรรมต่อหลายหลายวิชาชีพควรพิจารณาจัดสรรใหม่  ดังนั้นจึงขอความเป็นธรรมขอให้พิจารณาทบทวนการจัดสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติเพิ่มเติมตามข้อตกลงของตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติในการบรรจุ รอบ 3 ด้วย” นายวิสันต์ กล่าว