ปลัดสธ.ลงนามคำสั่งตั้งเขตสุขภาพ-บอร์ด-ซีอีโอ-สนง.เขต

Mon, 2015-02-02 16:14 -- hfocus
Print this pagePrint this page

โพสต์ทูเดย์ : ปลัด สธ.ลงนามคำสั่งตั้งเขตสุขภาพ-ซีอีโอ-บอร์ด 5 ฉบับรวด ทั้งจัดตั้งเขตสุขภาพ 13 เขต ซีอีโอเขตสุขภาพ คณะกรรมการเขตสุขภาพ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ และสั่งตั้งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในคำสั่ง สธ.จำนวน 5 ฉบับ ในวันเดียว คือวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตสุขภาพ 13 เขต และการแต่งตั้งบุคลากรในสังกัด สธ.เป็นผู้บริหารทั้งหมด ทั้งซีอีโอเขตสุขภาพ คณะกรรมการเขตสุขภาพ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ

ทั้งนี้ ประกอบด้วย คำสั่ง สธ.ที่ 113/2558 แบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็น 13 เขตสุขภาพ โดยเขตที่ 1-12 สธ.รับผิดชอบ เขตที่ 13 กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ สธ.จำนวน 10 ราย ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการเขตสุขภาพ หรือซีอีโอ

คำสั่ง สธ.ที่ 114/2558 จัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 โดยกำหนดให้เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัด สธ.

คำสั่ง สธ.ที่ 115/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 1-12 โดยมีกรรมการทั้งสิ้น 28 ราย ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่

คำสั่ง สธ.ที่ 116/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1-12 ประกอบด้วย 1.ผู้ตรวจฯ สธ.เป็นประธาน 2.สาธารณสุขนิเทศก์ สธ.เป็นรองประธาน 3.นายแพทย์สาธารณสุข 4.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง 5.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง 6.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของกรม 7.ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดละ 1 คน 8.ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดละ 1 คน เป็นกรรมการ 9.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพ คือการกำหนดรูปแบบวิธีการจัดบริหารร่วม และบริการร่วมภายในเขตสุขภาพ และสามารถให้ความเห็นชอบและอนุมัติทรัพยากรด้านการเงินการคลังและพัสดุ ด้านบุคลากรและด้านวิชาการของหน่วยงานในเขตสุขภาพได้

คำสั่ง สธ.ที่ 117/2558 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในเขตสุขภาพ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558