ปลัดสธ.เสนอวาระปฏิรูป ‘ตั้งบอร์ดหลักคุมระบบสุขภาพชาติ-กลไกกำกับบอร์ดสปสช.’

Fri, 2015-02-13 17:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.ณรงค์ ระดมความเห็น 5 เสือสธ. ‘นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. และสสอ.’ ผู้บริหารสธ.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เดินหน้าแนวทางปฏิรูประบบสาธารณสุขภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย 4 ด้าน ได้แก่ การตั้งองค์กรหลักกำหนดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขแห่งชาติ โดยเสนอให้มีคณะกรรมการอำนวยการสาธารณสุขแห่งชาติ ปฏิรูประบบบริการเป็นเขตสุขภาพ ปฏิรูปการเงินการคลังด้านสุขภาพ ทั้งปฏิรูปโครงสร้าง/ที่มาบอร์ดสปสช. มีกลไกกำกับบอร์ดสปสช. และสร้างระบบธรรมาภิบาลและกลไกเฝ้าระวังตรวจสอบถ่วงดุล

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2558) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ได้เชิญผู้บริหารในภูมิภาค ซึ่งเป็น 5 เสือของสธ. ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสาธารณสุขอำเภอ เพื่อสื่อสารแนวทางการปฏิรูประบบสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอต่อคณะกรรมมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมี 4 เรื่อง ได้แก่

1.พัฒนากลไก การสร้างเอกภาพในการกำหนด นโยบาย สาธารณสุขของประเทศ โดยเสนอให้มีคณะกรรมการอำนวยการสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Directing Board : NHDB) 2.ปฏิรูประบบบริการเป็นเขตสุขภาพ 3.ปฏิรูปการเงินการคลังด้านสุขภาพ และ 4.สร้างระบบธรรมาภิบาลและกลไกเฝ้าระวัง ตรวจสอบถ่วงดุล

นพ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า แนวทางการปฏิรูปทั้ง 4 เรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อ สนช.และ สปช.นั้น เป็นวาระสำคัญของประเทศที่กำลังจะปฏิรูป แม้ว่าจะไม่ได้เป็นคณะกรรมการกับสภาปฏิรูปต่างๆ แต่นำเสนอในฐานะที่เป็นผู้จัดบริการ 70-80 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ มีสถานบริการทุกระดับใหญ่สุดคือโรงพยาบาลศูนย์ถึงเล็กสุดคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวนเกือบ 10,000 แห่ง ทำงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั่วประเทศจนถึงหมู่บ้านและชุมชน  มี 25 วิชาชีพ จำนวนกว่า 3 แสนคน และให้บริการครอบคลุมประชาชนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ  ให้ทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขมีวิธีคิดยังไง ระบบที่อยากจะจัดบริการเป็นอย่างไร  

ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แนวคิดที่กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอในการปฎิรูประบบสาธารณสุข ในเรื่ององค์กรหลักดูแลงานด้านสาธารณสุขของประเทศ คณะกรรมการอำนวยการสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Directing Board : NHDB) ได้ยึดแนวทางขององค์การอนามัยโลกเพื่อความมีเอกภาพ ในการกำหนดยุทธศาสตร์สุขภาพของประเทศ และกำกับการดำเนินงานตามนโยบาย อยู่ภายใต้คณะรัฐมนตรี ส่วนเรื่องปฏิรูประบบบริการเป็นเขตสุขภาพ ก็มีงานวิจัยจากหลายประเทศสรุปว่า การจัดระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่เป็นที่ยอมรับ นำไปสู่การจัดบริการที่เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเป็นธรรม โดยในไทยได้มีการศึกษาติดตามการทำงานเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2557 พบว่ากระทรวงสาธารณสุขเดินมาถูกทาง เพราะคนในพื้นที่จะเข้าใจระบบมากกว่าส่วนกลาง และ