ไฟเขียวคำเตือนบนซองบุหรี่ใหม่ 10 แบบ ข้อความเดิมใช้มา 3 ปีเลิกสูบลดลง

Fri, 2015-03-06 13:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นสพ.คมชัดลึก : คกก.ควบคุมยาสูบเห็นชอบข้อความคำเตือนบนซองบุหรี่ใหม่ 10 แบบ "ควันบุหรี่มีสารยาเบื่อหนู"-"นิโคตินในบุหรี่ใช้ทำยาฆ่าแมลง"ชี้ข้อความเดิมใช้มานาน 3 ปี สร้างความคุ้นชินส่งผลประสิทธิภาพการเลิกสูบลดลง

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อเร็วๆ นี้ มีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงต้นแบบฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรี่ซิกาแรตตามมาตรา 12 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ที่ระบุว่า ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องแสดงฉลากที่หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อนที่จะนำออกจากแหล่งผลิตหรือก่อนที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้มีขนาดร้อยละ 60 ของพื้นที่ด้านข้างซองบุหรี่ซิกาแรต ซึ่งต้นแบบที่จะเปลี่ยนใหม่เป็น 10 แบบข้อความ ได้แก่ 1.ควันบุหรี่มีสารยาเบื่อหนู

2.นิโคตินในบุหรี่ใช้ทำยาฆ่าแมลง 3.มีสารพิษ 250 ชนิดในควันบุหรี่ 4.ควันบุหรี่มีสารยาดองศพ 5.อยากเลิกต้องไม่สูบในบ้าน 6.เป็นวัณโรคง่ายถ้าสูบบุหรี่ 7.สูบบุหรี่ในบ้านทำร้ายครอบครัว 8.สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งตับ 9.140 คนต่อวันคนไทยตายจากบุหรี่ และ 10.พ่อแม่สูบ ลูกเลียนแบบ ทั้งนี้ เหตุผลที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อความบนฉลาก เนื่องจากต้นแบบฉลากชุดปัจจุบันบังคับใช้มาแล้วกว่า 3 ปี ซึ่งการบังคับใช้มานาน ก่อให้เกิดความคุ้นชิน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของต้นแบบฉลากแสดงข้อความคำเตือนต่อการเลิกสูบลดลง โดยจากนี้จะเร่งออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

อนึ่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัย และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ซิกาแลต พ.ศ.2556 กำหนดว่า ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแลตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบเป็นรูปภาพ 4 สี มี 10 แบบ คือ 1.รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน "โปรดงดสูบบุหรี่ในบ้าน" 2."ควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้" 3."สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง" 4."สูบบุหรี่ทำให้หัวใจวาย" 5."สูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดสมองแตก" 6."สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปาก" 7."สูบบุหรี่ทำให้เซ็กส์เสื่อม" 8."สูบแล้วปากเหม็นบุหรี่" 9."สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด" และ 10."สูบแล้วทรมานจนตายจากถุงลมพอง" ซึ่งการแสดงฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการยกเลิกยาสูบตามที่กำหนดให้จัดพิมพ์ 10 แบบคละกันไป ในอัตรา 1 แบบต่อ 5,000 ซอง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 6 มีนาคม 2558