สธ.เพิ่ม ‘Super OPD’ แห่งแรก ที่ รพ.บางกรวยสาขา2

Sat, 2015-03-07 11:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข เร่งวางระบบพัฒนาบริการสุขภาพ รองรับการเจริญเติบโตพื้นที่เขตเมืองใหม่ จังหวัดนนทบุรี หลังพบประชากรพุ่งกว่า 2 ล้านคน เพิ่ม Super OPD (ซุปเปอร์โอพีดี) บริการรูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศที่โรงพยาบาลบางกรวย สาขา 2 มีแพทย์เฉพาะทางตรวจรักษา เพิ่มเตียงนอนทั้งจังหวัดจาก 600 เตียงเป็น 1,200 เตียง ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับฟังแผนการพัฒนาระบบบริการภาพรวมของจังหวัดนนทบุรีเชื่อมโยงกับเขตสุขภาพที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และลงพื้นที่ รพ.ชุมชน 5 แห่งคือ รพ.บางใหญ่ รพ.บางบัวทอง 1 รพ.บางบัวทอง 2 รพ.ปากเกร็ด 1 รพ.ปากเกร็ด 2 และที่รพ.พระนั่งเกล้า ว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อติดตามการพัฒนาระบบบริการตามแผนการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่ปริมณฑล ซึ่งเขตสุขภาพที่ 4 มีความพิเศษจากเขตอื่น ๆ โดยมีจังหวัดที่เป็นพื้นที่ปริมณฑลที่มีความเจริญเติบโตเป็นเขตเมืองและประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่จังหวัดนนทบุรีมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ 1 ล้านคนเศษ แต่มีประชากรจากพื้นที่อื่นและต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยอีกเท่าตัว รวมกว่า 2 ล้านคน ขณะที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนเท่าเดิม จึงต้องวางแผนบริหารจัดการที่เขตสุขภาพ ซึ่งจะรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดีกว่าส่วนกลาง เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน ทั้งระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับระดับเขตอย่างลงตัว เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน โดยในเดือนเมษายนนี้ จะลงติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจัดการเขตสุขภาพทุกเขต เพื่อดูความเชื่อมโยงการจัดบริการร่วมของสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด ตั้งแต่บริการขั้นพื้นฐาน และโรคเฉพาะทาง 10 สาขา

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4 กล่าวว่า ในการขยายบริการรองรับความเจริญของจังหวัดนนทบุรี ขณะนี้ทั้งจังหวัดมีจำนวนเตียงรับผู้ป่วย 600 เตียง ไม่เพียงพอตามมาตรฐานที่ควรมีอย่างน้อย 1,200 เตียง จึงได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง จำนวน 4 แห่ง จากทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.บางใหญ่ขยายเพิ่มเป็น 300 เตียง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 3 หลัง 2.รพ.บางบัวทองเพิ่มเป็น 200 เตียง และสร้างรพ.บางบัวทองสาขา 2 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงเพิ่มอีก 1 แห่งรองรับหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีหนาแน่นในเขตนี้ 3.รพ.บางกรวยขยายเป็น 90 เตียง และสร้างรพ.บางกรวย 2 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทาง นอกโรงพยาบาลศูนย์ หรือเรียกว่าซุปเปอร์โอพีดี เป็นบริการรูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศ และ4.รพ.ปากเกร็ดซึ่งมีพื้นที่คับแคบ ได้สร้างรพ.ปากเกร็ดสาขา 2 ห่างออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นรพ.ขนาด 60 เตียง จะทยอยแล้วเสร็จช่วงปี 2559- 2561

นอกจากนี้ ในส่วนของภาคบริการได้กระจายแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์ ลงไปให้บริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนรพ.พระนั่งเกล้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์มี 465 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยใช้บริการจำนวนมาก ได้วางแผนเพิ่มเตียงให้ได้ 700 เตียงในอีก 1 ปี และกระจายแพทย์เฉพาะทางบางสาขา เช่น จักษุแพทย์ ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน พบว่าได้ผลดี การบริหารในรูปแบบของเขตสุขภาพจะทำให้รู้ปัญหาและความต้องการในการวางแผนพัฒนาระบบบริการในอนาคตที่ควรจะเป็น รวมทั้งบุคลากรเกิดความคุ้นเคยและเต็มใจช่วยเหลือกันมากขึ้น ประชาชนได้รับการดูแลที่มีมาตรฐานเดียวกัน