สธ.สร้างความเข็มแข็งคุ้มครองผู้บริโภคระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน

Sun, 2015-03-15 20:18 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีประชุมวิชาการ สร้างความเข้มแข็ง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน  ประจำปี 2558 สร้างความเชื่อมั่นระบบสาธารณสุขไทยแก่ประชาคมอาเซียน พร้อมมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคฯ ชนะเลิศระดับจังหวัด และเขต รวม 45 แห่ง    

          

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เปิดประชุมวิชาการ “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนแห่งชาติ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 จัดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 เพื่อให้นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ รวม 1,500 คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานงานสาธารณสุขไทยแก่ประชาคมอาเซียนยิ่งขึ้น

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆ และนวัตกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน นำมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพดีแก่ประชาชน ลดการเจ็บป่วย ดูแลคุ้มครองผู้รับบริการสุขภาพให้ได้รับความปลอดภัยจากการรับบริการสุขภาพ การควบคุมมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ที่ให้บริการ ควบคุมอาคารสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเหมาะสม โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพอย่างจริงจัง เช่น พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการ ผู้ให้บริการหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และ ร่างพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ... จะผลักดันคือการควบคุมการใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาโรค รวมทั้งพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนให้เข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้สุขภาพได้ตลอดเวลา และประการสำคัญจะต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างอาคารบริการ ให้เอื้อต่อการรับสังคมผู้สูงอายุและการดูแลผู้พิการให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ มีความปลอดภัยทุกจุด

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การประชุมวิชาการฯครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานโล่รางวัลให้แก่หมู่บ้านที่ชนะเลิศ ในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปี 2556 ระดับเขต จำนวน 11หมู่บ้าน และชนะเลิศระดับจังหวัด 34 หมู่บ้าน ซึ่งในปี 2558 นี้ จะขยายให้ครอบคลุมหมู่บ้านอีกร้อยละ 30

สำหรับเวทีการแลกเปลี่ยนวิชาการปีนี้ เพื่อปลูกฝังเน้นให้ผู้ทำงานแต่ละสายงานเกิดประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการให้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพประชาชน และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อปลูกฝังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย 2.การสาธารณสุขมูลฐาน เพิ่มความเข้มแข็งระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ดูแลโดยกลไก อสม. 3.ด้านวิศวกรรมการแพทย์  มาตรฐานความปลอดภัย ทั้งห้องปฏิบัติการ เครื่องมือแพทย์ และนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ 4.ด้านอาคารสถานพยาบาลและสิ่งแวดล้อม เน้นความปลอดภัย แข็งแรง สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ประหยัดพลังงาน และอารยสถาปัตย์ (Universal Design) 5.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เช่นการออกร่าง พ.ร.บ. “สเต็มเซลล์” การคุ้มครองความปลอดภัยผู้รับบริการทางการแพทย์ การป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อในทางที่ผิด ซึ่งองค์ความรู้ในครั้งนี้จะนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน