ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘นพ.สุรเชษฐ์’ ออกคำสั่งถึง นพ.สสจ. ผอ.รพท/รพศ.ทั่วประเทศ ขอความร่วมมือห้ามขึ้นป้ายหนุน นพ.ณรงค์ แจง สธ.ได้รับการประสานจากฝ่ายความมั่นคงว่าอยู่ในช่วงกฎอัยการศึก ขอให้หน่วยราชการสนองนโยบาบรัฐบาลเรื่องความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และขอให้ผู้ตรวจกับติดตามตามต่อไป

จากกรณีที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ขึ้นป้ายสนับสนุน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ถูกคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งภายหลังเริ่มมีท่าทีความขัดแย้งในเรื่องความเห็นต่างทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง จนกระทั่งฝ่ายทหารได้ออกมาขอให้โรงพยาบาลต่าง ๆ นำเอาป้ายดังกล่าวเก็บออกไป ดังที่ปรากฏเป็นข่าวมาแล้วนั้นความคืบหน้า

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.58 นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทวงสาธารณสุข(สธ.) รักษาราชการแทนปลัดสธ. ได้ลงนามในหนังสือ ที่ สธ. 0201/1059 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เรื่อง การรักษาความสงบของบ้านเมือง เรียน นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการรพศ./รพท.ทุกแห่ง โดยระบุว่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ และมีกลไกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สธ.ได้รับการประสานจากฝ่ายความมั่นคง ขอให้ส่วนราชการโดยเฉพาะหน่วยงานในภูมิภาคทุกระดับได้โปรดสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะการขึ้นป้ายที่มีข้อความให้ประชาชนเห็นภาพลักษณ์ของความไม่สมานฉันท์ อันจะทำให้ภาพลักษณ์ความสงบของประเทศเสียหายซึ่งมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านอื่นๆ เช่น เศรษฐกิกจ เป็นต้น

ในการนี้ สธ.ขอให้ทุกหน่วยงานในสธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานกำกับสธ. ได้โปรดสอดส่องทำความเข้าใจ โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และในส่วนภูมิภาคของให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นผู้กำกับติดตามทำความเข้าใจในเจตนารมย์เพื่อสนองนโยบายของฝ่ายความมั่นคงต่อไป