ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"รมว.สธ." เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขหน่วยบริการสธ.ติดลบอีกรอบ หลังชุดแรกที่มี นพ.ยุทธ เป็นประธานลาออก เหตุประชุมนัดแรกล่ม ฝั่ง สป.สธ.บอยคอตไม่ร่วม ส่วนชุดใหม่ ตั้ง ‘นวพร เรืองสกุล’ อดีตเลขาธิการกบข. เป็นประธาน นพ.มานิต อดีตรองปลัดสธ. เป็นกรรมการ ร่วมกับผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สตง. และให้ ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพ และประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ สปสช.เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

25 มี.ค. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ 514/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงินและปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) โดยระบุว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและข้อเสนอปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีของหน่วยงานในสังกัด สป.สธ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและป้องกันไม่ให้หน่วยบริการเกิดภาวะวิกฤติทางการเงิน

น.ส.นวพร เรืองสกุล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 รมว.สธ.จึงออกคำสั่งแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1844/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะทางการเงินของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดสธ. ซึ่งมี นพ.ยุทธ โพธารามิก อดีตรองปลัดสธ. เป็นประธาน

2.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงินและปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีของหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ.ประกอบด้วย

น.ส.นวพร เรืองสกุล อดีตเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นประธาน

นพ.มานิตย์ ธีระตันติกานนท์ อดีตรองปลัดสธ. เป็นกรรมการ รวมถึงมีรองปลัดสธ. ที่ได้รับมอบหมาย รองเลขาธิการสปสช. ที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ. และประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมกัน

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ในระยะเร่งด่วน ให้มีการการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะการเงินในปัจจุบันของหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

ระยะต่อไป กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. พัฒนาระบบบัญชีและระบบข้อมูลทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ

พัฒนาแนวทางระบบงานและมาตรการในการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาสถานะทางการเงินของหน่วยบริการ อาทิเช่น

ระบบการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันสถานะทางการเงินของหน่วยบริการ

ระบบการนำเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยบริการ

การกำกับติดตามการพัฒนาระบบและกลไกเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานะทางการเงินของหน่วยบริการ

สำหรับคณะกรรมการชุดดังกล่าวเคยมีการลงนามแต่งตั้งขึ้นมาแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2557 แต่ สป.สธ. ปฏิเสธส่งเจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการประชุมนัดแรกวันที่ 19 ธ.ค.57 โดยตัวแทน สป.สธ.ได้ร่วมกันทำหนังสือระบุว่า การเข้าร่วมคณะกรรมการดังกล่าว จะเป็นการซ้ำเติมปัญหาของโรงพยาบาล นพ.ยุทธ ประธานกรรมการจึงได้ตัดสินใจลาออกหลังจากนั้น