ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์เดลินิวส์ : สวนดุสิตโพลสำรวจความเห็นประชาชนต่อผลงานรัฐบาลและรายกระทรวงที่ประชาชนชื่นชอบ ในส่วนกระทรวงสธ.ผลงานอันดับหนึ่งคือ 30 บาทรักษา อันดับ 2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อันดับ 3 ป้องกันโรคระบาดอีโบลา พบคะแนนผลงานอันดับหนึ่งของสธ.มีสัดส่วนมากว่าผลงานอันดับหนึ่งของทุกกระทรวง โดยได้ 79%

เว็บไซต์เดลินิวส์รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค.“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศต่อกรณี “ผลงานรัฐบาลแต่ละกระทรวงที่ประชาชนชื่นชอบ” จำนวน 1,612 คน ระหว่างวันที่ 20-28 มี.ค.58 เนื่องจากจะมีการแถลงผลงาน 6 เดือนของรัฐบาลในเดือนเม.ย.นี้ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้นพบว่า ผลงานอันดับหนึ่งคือ 30 บาทรักษาทุกโรค 78.63% อันดับ 2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 13.68% และอันดับ 3 ป้องกันโรคระบาด/อีโบลา 7.69% ซึ่งคะแนนที่ได้เป็นผลงานอันดับหนึ่งนั้นมีสัดส่วนที่สูงกว่าคะแนนผลงานอันดับหนึ่งของทุกกระทรวง

สำหรับรายงานสรุปผลงานที่ประชาชนชื่นชอบจำแนกรายกระทรวง ดังนี้

กระทรวงกลาโหม อันดับหนึ่ง ดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 58.33% อันดับ 2 ปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพล 22.92% อันดับ 3 กิจกรรมคืนความสุขให้คนไทย 18.75%

กระทรวงการคลัง อันดับหนึ่งขึ้นเงินเดือน ขรก. 4 –10% 47.06 % อันดับ 2 ผลักดันกฏหมายจัดเก็บภาษีต่างๆ 41.16% และอันดับ 3 ปล่อยเงินกู้ ธกส. ช่วยชาวนา 11.78%

กระทรวงการต่างประเทศ อันดับหนึ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 67.65% อันดับ 2 ประสานช่วยเหลือแรงงานกลับไทย 20.59% และอันดับ 3 ให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 11.76%

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อันดับหนึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ 59.54% อันดับ 2 โครงการท่องเที่ยววิถีไทย 2558 26.19 % และอันดับ 3 สนับสนุนด้านกีฬา/ฟุตบอล 14.27%

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อันดับหนึ่ง ป้องกันการค้ามนุษย์ 45.83% อันดับ 2 ช่วยเหลือเด็ก/คนชรา 29.17% และอันดับ 3 เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา/คนพิการ 25.00%

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันดับหนึ่ง พักชำระหนี้เกษตรกร 51.65% อันดับ 2 จ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนา 29.67%และอันดับ3 ผลักดันส่งเสริมสินค้าเกษตร 18.68%

กระทรวงคมนาคม อันดับหนึ่งโครงการรถไฟฟ้า/รถไฟความเร็วสูง 53.33%อันดับ 2 รถเมล์-รถไฟฟรี/ทางด่วนฟรี 30.26%และ อันดับ 3 ขยาย-ปรับปรุงเส้นทางการจราจร 16.41%

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ปลูกป่า อนุรักษ์ธรรมชาติ อันดับหนึ่ง 38.89% อันดับ 2 จัดระเบียบอุทยาน-ชายหาด 31.48% และอันดับ 3 การจัดการขยะตาม RoadMap 29.63%

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อันดับหนึ่งเร่งเปิดประมูล 3G/4G 46.97% อันดับ 2โครงการ Wi-Fi ฟรี 31.80% และอันดับ 3  ควบคุมเว็บไซต์ไม่เหมาะสม 21.23%

กระทรวงพลังงาน อันดับหนึ่ง ลดราคาน้ำมัน 55.56 % อันดับ 2 จัดหาพลังงานทดแทน/โซลาร์เซลล์ 37.96%และอันดับ3 กองทุนน้ำมัน 6.48%

กระทรวงพาณิชย์ อันดับหนึ่งสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด 58.18% อันดับ 2 กระตุ้นส่งเสริมการส่งออก 25.46% และอันดับ 3  ส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร 16.36%

กระทรวงมหาดไทย อันดับหนึ่ง ปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพล 45.45% อันดับ 2 ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 31.82% และอันดับ 3 ศูนย์ดำรงธรรม 22.73%

กระทรวงยุติธรรม อันดับหนึ่งส่งเสริมความยุติธรรมเสมอภาค 38.71 % อันดับ 2 พิจารณาคดีทุจริตคอร์รัปชั่น 35.48%และอันดับ 3 เสนอแก้ไขกฎหมาย 25.81%

กระทรวงแรงงาน อันดับหนึ่งค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท 54.26% อันดับ 2 การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 35.10% และอันดับ 3 การพัฒนาฝีมือแรงงาน 10.64%

กระทรวงวัฒนธรรม อันดับหนึ่งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 48.00 % อันดับ 2 สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 36.00% และอันดับ 3 จัดงานตามเทศกาลสำคัญต่างๆ 16.00%

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันดับหนึ่งละเมิดสิทธิทางปัญญา 57.14% อันดับ 2 สนับสนุนงานวิจัยภาครัฐ-เอกชน 28.57% และอันดับ 3 ประดิษฐ์คิดค้นผลงานนวัตกรรม 14.29%

กระทรวงศึกษาธิการ อันดับหนึ่งเรียนฟรี 15 ปี 56.06% อันดับ 2 เงินกู้ กยศ. 27.27 % และอันดับ 3 ปฏิรูปการศึกษา 16.67%

กระทรวงสาธารณสุข อันดับหนึ่ง 30 บาทรักษาทุกโรค 78.63% อันดับ 2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 13.68% และอันดับ 3 ป้องกันโรคระบาด/อีโบลา 7.69%

กระทรวงอุตสาหกรรม อันดับหนึ่งงานแสดงสินค้า 41.18% อันดับ 2 พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 35.29% และ อันดับ 3 เร่งรัดให้ใบอนุญาตตั้งโรงงานฯ 23.53%