ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.จัดงานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิการตลอดมา พร้อมประกาศเดินหน้างานตามแนวพระราชดำริฯ จัดรถหน่วยบริการแขนขาเทียมเคลื่อนที่ให้บริการคนพิการขาขาดในพื้นที่ 4 จังหวัด ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อนำคนพิการกลับเข้าสู่สังคม เป้าหมายปี 58 จำนวน 600 ขา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานการแถลงข่าว “โครงการประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ”ภายใต้เป้าหมาย “Enchancing Rehabilitation Services Toward Quality of life” หรือ “การยกระดับบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อมุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน”กล่าวว่า คนพิการหมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดที่เป็นข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการมีส่วนร่วมทางสังคม และจากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประเทศไทยมีคนพิการประมาณ 1.5 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 2.2 ของจำนวนประชากรไทย โดยปัจจัยที่ทำให้จำนวนคนพิการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกิดจากกลุ่มผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ คนพิการจึงมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องการเข้าถึงบริการหรือสวัสดิการของรัฐ และการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่จำเป็น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสการพัฒนาตนเองทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การหาเลี้ยงชีพ การดำรงชีวิตในสังคม และการรวมกลุ่ม ด้วยทรงเห็นว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำคนพิการกลับเข้าสู่สังคม พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ขึ้นในปี 2533 เพื่อให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งแต่แรกเริ่ม และเชื่อมโยงกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอื่นๆอย่างครบวงจร เพื่อให้คนพิการและผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ไม่เพิ่มภาระแก่ครอบครัวและสังคมจนเกินไป สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการเป็นอย่างมาก

นพ.สุพรรณ กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และในวาระที่ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติก่อตั้งครบ 25 ปี เพื่อร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิการและผู้ป่วยตลอดมา นอกจากจะมีการจัด“โครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ”แล้ว ยังได้มอบหมายให้ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์ ดำเนิน “โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา”ด้วยการเดินหน้างานตามแนวพระราชดำริฯในการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อนำคนพิการกลับเข้าสู่สังคม โดยการจัดรถหน่วยบริการแขนขาเทียมเคลื่อนที่ (Mobile Unit) คันแรกของประเทศไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้ นำมาออกหน่วยให้บริการช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ เพื่อไม่ต้องเดินทางมารับบริการที่ส่วนกลาง มีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว โดยการดำเนินงานในปี 2558 นี้ มีเป้าหมายในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ นครศรีธรรมราช แม่ฮ่องสอน ชลบุรี และพิจิตร ตั้งเป้าให้บริการคนพิการขาขาดให้ได้จำนวน 600 ขา

“การเร่งรัดพัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพคนพิการที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานพยาบาล เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของคนพิการอย่างครบถ้วน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ตามนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขด้านสังคมสำหรับคนพิการ เป้าหมายตัวชี้วัดคือภายในปี 2558 ร้อยละ 80 ของคนพิการทุกประเภทต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นพ.สุพรรณ กล่าวในตอนท้าย

ด้าน พญ.ดารณี สุวพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้กำหนดนโยบายรองรับภารกิจ/นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เน้นเรื่องการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการซึ่งงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาสุขภาพของคนพิการได้มอบหมายให้ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เตรียมพร้อมกลับสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ด้วยบริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย ได้แก่ งานบริการผู้ป่วยนอกและใน คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คลินิกแก้ไขการพูด คลินิกเดย์แคร์ คลินิกกายอุปกรณ์ ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก การฝึกทักษะคนพิการ เป็นต้น

งานประชุมวิชาการฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ  ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ บุคลากรสาธารณสุขและด้านอื่นๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รวมทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง