สปสช.ลดภาระค่ารักษาพยาบาล

Fri, 2015-04-17 13:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังการจัดตั้ง "กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" เพื่อดำเนินนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งผลให้คนไทยทุกคนมีระบบหลักประกันสุขภาพรองรับ สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง และที่สำคัญไม่ต้องกังวลค่ารักษาพยาบาลอย่างในอดีต ช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลระดับครัวเรือนลงได้ ด้วยการบริหารสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลผ่านกองทุนต่างๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ กองทุนยาและเวชภัณฑ์ กองทุนโรคไตวายเรื้อรัง กองทุนการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ และกองทุนฮีโมฟีเลีย เป็นต้น และจากการลดภาระค่ารักษาพยาบาลที่รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้ ทำให้แต่ละครอบครัวมีเงินเพียงพอที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้นได้
 
ด้าน น.พ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สปสช.ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวผ่านนโยบายด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากด้านการรักษาพยาบาลแล้ว สปสช.ยังมีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว อาทิ โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ดำเนินการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น การสนับสนุนการรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยการบำบัดโดยใช้สารเมทาโดน การดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายด้วยการล้างไตผ่านช่องท้องที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตปกติได้ และการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่อยู่ระหว่างดำเนินการขณะนี้ เป็นต้น--จบ--
 
ที่มา: www.banmuang.co.th

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม