ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับ ภวส.จัดอบรมหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพมืออาชีพ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของ “ผู้บริหารและ CIO ระดับเขต” ให้เป็นผู้นำทางยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนเขตสุขภาพให้สัมฤทธิ์ผล เตรียมเดินหน้าจัดอบรมอีก 2 หลักสูตรคือ ผู้นำด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้นำยุทธศาสตร์สุขภาพ

นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับ มูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย (ภวส.) ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้นำทางยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (Chief Information Officer) โดยมี นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรมจำนวน 80 คนจากเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช.ทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ

นพ.ชาญวิทย์ กล่าวว่า การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้บริหารและ CIO ระดับเขต ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ จนกลายเป็นผู้นำด้านยุทธศาสตร์ฯ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการจะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้นั้น CIO จะต้องสามารถให้ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กร ซึ่งมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเป็นพื้นฐาน เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ในการกำหนดทิศทางและนโยบายโดยรวม ทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรในทุกๆ ด้าน และบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และนำพาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามวิสัยทัศน์ได้ตามที่กำหนด

ด้าน นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 สืบเนื่องจากแนวคิดการจัดตั้งเขตสุขภาพ การกำหนดกลยุทธ์และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปีในระดับเขต นับว่ามีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการทำงานและเป้าหมายการทำงานขององค์กรสุขภาพทุกระดับภายในเขตฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำและทันสถานการณ์ มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การจัดบริการสุขภาพให้กับประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย การจัดการเชิงยุทธศาสตร์, เครื่องชี้วัดภาระโรค, เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด, เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร, การกำกับติดตามประเมินผล, เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำตัวชี้วัดและการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบริการด้วยโปรแกรมต่างๆ การบริหารงานแบบเขตสุขภาพ

สำหรับการจัดอบรมครั้งต่อไป จะดำเนินการในอีก 2 หลักสูตรคือ 1.หลักสูตรพัฒนาผู้นำด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR for Health Leader) จะจัดขึ้นในวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 และ 2.หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์สุขภาพ (Health Strategic Leader) จะจัดขึ้นในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 นี้

ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 โทร. 042-222356 ต่อ 137 และสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ www.r8way.com/ข่าวประชาสัมพันธ์ และ Facebook : R8way