สธ.ทำแผนกำลังคนสุขภาพ ปรับค่าตอบแทนตามภาระงาน ผลิตพยาบาลเพิ่ม 27,690 คน

Sun, 2015-05-31 14:43 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘นพ.สุรเชษฐ์’ เผย สธ.จัดทำแผนกำลังคนสุขภาพ มีคณะทำงานบริหารด้านพัฒนาและค่าใช้จ่ายกำลังคน ให้ทำงานบนฐานความรู้ มีแผนผลิต จัดสรรกําลังคนเหมาะสมกับหน่วยบริการทุกระดับ ปรับค่าตอบแทนสอดคล้องภาระงาน ลดปัญหาไหลออกจากระบบ ลดทํางานซํ้าซ้อน ระบุ ครม.อนุมัติโครงการเพิ่มการผลิตพยาบาลปีการศึกษา 57-60 ให้ได้ 27,960 คน แก้ขาดแคลน ส่วน 69 ปี สถาบันพระบรมราชชนก ผลิตบุคลากรเข้าระบบกว่า 175,000 คนแล้ว

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กทม. นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2558 : 69 ปี ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการสุขภาพ โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยในสังกัดฯ ร่วมประชุมประมาณ 800 คน พร้อมมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 37 คน และให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ รวมทั้งมีนโยบายที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและคุณภาพบริการ โดยสถาบันพระบรมราชชนก เป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข โดยผลิตบุคลากรประมาณร้อยละ 35 ของการผลิตทั้งประเทศ

นพ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําแผนกําลังคนด้านสุขภาพมีคณะทำงานด้านบริหารจัดการด้านพัฒนาและด้านค่าใช้จ่ายกำลังคน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานบนฐานความรู้ มีแผนผลิต และจัดสรรกําลังคนให้เหมาะสมกับสถานบริการทุกระดับ ปรับปรุงค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อลดปัญหาการไหลออกจากระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดการทํางานซํ้าซ้อน เป็นต้น โดยในสาขาพยาบาลคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษาสาขาวิชาพยาบาล ปีการศึกษา  2557-2560 ให้ผลิตพยาบาล 27,960 คน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลและรองรับการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพของประเทศ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

สถาบันพระบรมราชชนก มีวิทยาลัยในสังกัด 40 แห่ง ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาล 30 แห่ง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขกาญจนาภิเษก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขอย่างละ 1 แห่ง เปิดสอน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขสาขาเวชระเบียน เทคนิคเภสัชกรรม แพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ และเจ้าพนักงานเวชสถิติ โดยฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลในสังกัดฯ และกลับไปทำงานในพื้นที่ ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 175,000คน

ทั้งนี้  สถาบันพระบรมราชชนก ได้เร่งพัฒนาหน่วยงาน วิทยาลัย บุคลากรในสังกัด ให้มีขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาบุคลากร โดยให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีจิตสำนึกในการเรียนรู้ สามารถดูแลผู้ป่วยด้วยความเอื้ออาทร เป็นผู้ครองตน ครองคน และครองงาน ตอบสนองอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันฯ คือ มีจิตบริการ มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่ได้ อีกทั้งยังต้องสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพวิทยาลัยในสังกัดด้านบริการวิชาการสุขภาพ เน้นพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน