สสจ.นครพนม เตรียมพร้อมบริการสุขภาพ-ป้องกันโรค รับ AEC/ เขต ศก.พิเศษ

Sun, 2015-05-31 17:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.สสจ.นครพนม ความพร้อมด้านสาธารณสุข รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ “นายแพทย์ สสจ.” แจงข้อมูลผู้ขอรับบริการสุขภาพ ระบุ “โรคระบบหายใจ” อันดับ 1 เผยข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับแขวงคำม่วน ๔ ประเด็น คาดเปิดอาเซียนปลายปีมียอดแรงงานเพิ่ม เตรียมพร้อมเต็มที่ให้บริการด้านสุขภาพและรับมือโรคติดต่อตามแนวชายแดน

นพ.ประภาส วีระพล

นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกล่าวว่า จังหวัดนครพนมอยู่ติดกับแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยมีจำนวนผู้รับบริการสุขภาพจากประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีจำนวนผู้ป่วยนอก ๑๓,๐๙๑  คน ๒๙,๗๘๔ ครั้ง ค่าใช้จ่ายที่เก็บไม่ได้ จำนวน ๕,๙๕๕,๙๖๑ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีจำนวนผู้ป่วยนอก ๑๕,๓๖๑ คน ๓๔,๐๐๑ ครั้ง ค่าใช้จ่ายที่เก็บไม่ได้ จำนวน ๖,๐๗๓,๓๕๗ บาท ปี ๒๕๕๗ มี จำนวนผู้ป่วยนอก ๑๓,๗๔๗ คน ๒๖,๖๑๐ ครั้ง จำนวนเงินที่เก็บไม่ได้ ๖,๔๖๑,๑๗๕ บาท สำหรับสาเหตุผู้ป่วยนอก (ต่างด้าว) ปี ๒๕๕๗ ที่เข้ารับบริการ ๓ อันดับแรก คือ ๑) โรคระบบหายใจ ๒) โรคระบบย่อยอาหาร และ ๓) โรคระบบกล้ามเนื้อ ส่วนสาเหตุผู้ป่วยในต่างด้าว คือ ๑) การคลอด ๒) โรคต่อมไร้ท่อ และ ๓) ภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์

การเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘ อาจทำให้ประชากรต่างด้าวเดินทางเข้ามาในจังหวัดนครพนมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพ และปัญหาโรคติดต่อตามแนวชายแดนเป็นอย่างมาก และปัจจุบันจังหวัดนครพนมยังขาดแคลนแพทย์และบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ อีกจำนวนมาก แต่ก็ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างเต็มที่  ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคติดต่อตามแนวชายแดน ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งชาวนครพนมและชาวต่างประเทศที่จะมาเยือนจังหวัดนครพนม

“ในด้านความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วนนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขใน ๔ ประเด็น คือ  ๑) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ๒) การรักษาพยาบาล การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดน ๓) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขตามแนวชายแดน และ ๔) การพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขของทั้งจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนในจังหวัดนครพนมพบว่า มีจำนวน ๒,๕๒๔ คน สัญชาติลาว ๒,๔๖๕ คน เมียนมา ๒๕ คน กัมพูชา ๓๔ คน อำเภอที่มีแรงงานต่างด้าวมาก ๓ อันดับแรก คือ อำเภอเมือง จำนวน ๖๑๖ คน อำเภอบ้านแพง ๕๕๒ คน และอำเภอธาตุพนม จำนวน ๓๖๐ คน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมรับมือในการให้บริการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่แรงงานต่างด้าวอย่างเต็มที่” นพ.สสจ.นครพนม กล่าว