สธ.-พณ.นัดประชุมร่วมพรุ่งนี้ (15 พ.ค.) ปมค่ายา-ค่ารักษารพ.เอกชนแพง

Thu, 2015-05-14 20:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจรายงานว่า นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ได้นำรายชื่อประชาชน 3.3 หมื่นราย ยื่นข้อเรียกร้องกับกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาแพง โดยกระทรวงพาณิชย์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแลคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 สำหรับการดูแลราคายาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน เวชภัณฑ์ และค่าบริการ การรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลและการการดำเนินการสถานพยาบาล มาตรา 32 (3) ผู้รับอนุญาตต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วยที่สถานพยาบาลตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง โดยมีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ส่วนกระทรวงพาณิชย์ ได้ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในการกำหนดให้ยารักษาโรคเป็นสินค้าควบคุม โดยไม่มีการกำหนดมาตรการควบคุมราคาจำหน่าย เนื่องจากยารักษาโรคมีหลากหลายชนิดและต้นทุนยาแต่ละชนิดแตกต่างกัน แต่มีมาตรการตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจำหน่าย หรือผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการปิดป้ายแสดงราคายาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน เวชภัณฑ์ และบริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล โดยหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

การกำกับดูแลค่ายาและบริการของสถานพยาบาล ให้มีการแสดงราคายาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน เวชภัณฑ์ และบริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล โดยจัดทำเป็นเอกสาร หรือ Website ของทางโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการดังกล่าวได้

กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าสูงเกินสมควร กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจะมีการเรียกผู้ประกอบการมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้แสดงเอกสาร โครงสร้างต้นทุนราคาสินค้า เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่าย งบการเงิน เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและราคา รวมทั้งอัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม หากพบว่ามีการจำหน่ายยารักษาโรคหรือคิดค่าบริการในราคาสูงเกินสมควรอาจจะดำเนินการตามกฎหมาย โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ (15พ.ค.) กระทรวงสาธารณสุขจะมีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาค่ายาและค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งที่มีราคาแพงดังกล่าว โดยมีกระทรวงพาณิชย์ร่วมประชุมด้วย