สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์-นามอาคารผู้ป่วยในรพ.อุทัยธานี “พระชนกจักรี”

Thu, 2015-05-14 20:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณ 42 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุทัยธานี   ขนาด 5 ชั้น เพิ่มประสิทธิภาพรักษาพยาบาลผู้ป่วย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามอาคารว่า“พระชนกจักรี” และพระราชทานเครื่องมือแพทย์ทันสมัยอีก 6 รายการ อาทิ เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องอัลตราซาวน์ เครื่องดมยาสลบ กล้องส่องปากมดลูก มูลค่ารวม 6 ล้านบาท   

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารพระชนกจักรี ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เฝ้ารับเสด็จฯ

นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลถวายรายงานว่า  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณปี 2550 วงเงิน 42 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสามัญขนาด 5 ชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการผู้ป่วยและญาติ เนื่องจากอาคารผู้ป่วยเดิมซึ่งใช้งานมากว่า 40 ปี มีพื้นที่ใช้สอยคับแคบมาก เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. 2553 แล้วเสร็จวันที่ 6 มิถุนายน 2556 และเปิดให้บริการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สามารถลดความแออัดผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวก โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามอาคารว่า “อาคารพระชนกจักรี” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 

 อาคารพระชนกจักรี มีพื้นที่บริการกว้างขวาง บรรยากาศแวดล้อมดี เอื้อต่อการฟื้นสภาพของผู้ป่วย มีเตียงรับผู้ป่วยนอนพักรักษา รวม 152 เตียง ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย/หญิง ชั้นที่ 3 และ4  เป็นหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย/หญิง ชั้นที่ 5 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก และหอดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่ได้รับยาเคมีบำบัดหลังผ่าตัดจำนวน 8 เตียง โดยในปี 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเครื่องแพทย์ที่ทันสมัยให้โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อใช้ให้บริการประชาชนอีก 6 รายการ มูลค่า 6 ล้านบาท ประกอบด้วยเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 3 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจ 3 เครื่อง เครื่องกระตุกหัวใจ 1 เครื่อง เครื่องอัลตราซาวน์ 1 เครื่อง เครื่องดมยาสลบและกล้องส่องปากมดลูก อย่างละ 1 เครื่อง       

ทางด้านนายแพทย์เกษตร อมันตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 365 เตียง ดูแลประชากร 323,034 คน อยู่ในเครือข่ายบริการเขตสุขภาพที่ 3 มี 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท มีระบบบริหารจัดการดูแลรักษาประชาชนภายในเขตที่มีจำนวน 3 ล้านกว่าคนร่วมกัน  แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลอุทัยธานี เน้นการเพิ่มศักยภาพเชี่ยวชาญรักษาผู้ป่วย 4 สาขาหลักคือ มะเร็ง ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด ขณะนี้มีความก้าวหน้า โดยมีหน่วยดูแลเด็กแรกเกิดที่อยู่ในภาวะวิกฤติ เพิ่มจาก 6 เตียง เป็น 8 เตียง มีหน่วยไตเทียมฟอกไตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 6 ยูนิต จะเพิ่มเป็น 20 ยูนิตในเดือนมิถุนายน 2558 และวางแผนพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก โดยจะก่อสร้างอาคารบริการที่ทันสมัย ขนาด 5 ชั้น วงเงินก่อสร้าง 170 ล้านบาท จะเริ่มก่อสร้างในปลายปีนี้ ปัจจุบันโรงพยาบาลอุทัยธานี มีผู้ใช้บริการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ881ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานผู้ป่วยนอนรักษาปีละ20,000 ราย