สบส.ร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ

Sat, 2015-05-16 18:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 17 เปิดเวทีแก่บุคลากรด้านสุขศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในประชาคมสุขภาพต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้การมีส่วนร่วมของพลังชุมชนเพื่อคนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการที่ภาครัฐมีนโยบายการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เป็นเหตุให้หน่วยงานสาธารณสุขต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรที่ดำเนินงานด้านสุขศึกษา ให้มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม โดยมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งที่จะสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง มีการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน โดยใช้ปัญหาสุขภาพของชุมชนนั้นๆ เป็นประเด็นการพัฒนา และมีการทำแผนสุขภาพชุมชนทุกชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นกรม สบส. ในฐานะองค์กรหลักด้านบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน จึงร่วมกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง บทบาทประชาชนกับการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีซ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และนำผลการเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ในการพัฒนาสุขภาพชุมชนหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ภายในงานประกอบด้วย  การมอบโล่เกียรติยศนักสุขศึกษาดีเด่น, การให้ความรู้เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพ:ประชาชนจะได้อะไร, การแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยกระบวนการทางสุขศึกษา และ สุขภาพคนไทยกับความท้าทายการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพด้วย HL และ HQ เป็นต้น

ด้าน นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน กว่า 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้กระบวนและนวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี สามารถนำหลักวิชาการไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป และในการนี้ กรม สบส. ขอเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 1668 หรือที่เว็บไซต์กองสุขศึกษา (http://www.hed.go.th)