ร้อง สปช. ขอความเป็นธรรมพยาบาล 3 จว.ใต้

Mon, 2015-05-18 19:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สภาการพยาบาล ยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิพยาบาล ถึง ปธ.กมธ.ปฏิรุประบบสาธารณสุข สปช. ระบุขอความเป็นธรรมให้ พยาบาล รพ.สตง 3 จังหวัดใต้ หลังถูกลดค่าตอบแทน ไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตำแหน่งและเงินเดือนตัน

ขอบคุณภาพจาก เว็บไซต์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58 เว็บไซต์แนวหน้ารายงานว่า  เมื่อเวลา 14.40 น. ที่รัฐสภา น.ส.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ได้ยื่นหนังสือเรื่องสิทธิของพยาบาล ต่อนางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

น.ส.อังคณา สริยาภรณ์ กล่าวว่า ชมรมพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) 3 จังหวัดภาคใต้ไม่ได้รับความเป็นธรรม มีปัญหาในด้านต่างๆ คือ 1.ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม จากเดิมได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 3,000 บาท ต่อมามีประกาศลดเหลือ 1,200-1,800 บาท ได้รับจริงเพียง 700-800 บาท 2.ความก้าวหน้าในการทำงาน ซึ่งตำแหน่งและเงินเดือนตันอยู่ที่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.โครงสร้างตำแหน่งที่ไม่เป็นธรรม ทำใหพยาบาลวิชาชีพไม่สามารถขึ้นเป็นผู้อำนวยการ รพ.สต.ได้ เหมือนสายวิชาชีพอื่น นอกจากนี้ การอยู่เวรกลางคืนก็เสี่ยงภัยอาชญากรรมอย่างไม่มีใครเหลียวแล

ที่มา : http://www.naewna.com