เขตสุขภาพที่ 8 จับมือ ภวส. อบรมหลักสูตรผู้นำ HR ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ

Wed, 2015-06-17 12:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เขตสุขภาพที่ 8 จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย(ภวส.) จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพครั้งที่ 4 หลักสูตรพัฒนาผู้นำด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ และสนับสนุนแนวคิดจัดตั้งเขตสุขภาพให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งการวางแผนกำลังคนตามยุทธศาสตร์ สธ. เทคนิคการวิเคราะห์งานและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านบริหารทรัพยากรบุคคล “Human Resource Development & Management for Health Leader” จัดโดยเขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับ มูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย (ภวส.) ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล มีผู้เข้าอบรมจำนวน 80 คน จากเขตสุขภาพ สธ. 12 เขต และ สปสช.ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ

นพ.สุขุม  กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำนโยบาย “เขตสุขภาพ” เพื่อกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคในรูปแบบเขตสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 12 เขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ สร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบททางสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม หน่วยงานภาครัฐจึงต้องเตรียมการให้พร้อมที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทันเวลาและสถานการณ์ และหลักสูตรพัฒนาผู้นำด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่ดีที่จะพัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยได้เชิญวิทยากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่มากด้วยประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล มาให้ความรู้กับทุกท่าน

ด้าน นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 หลังจากที่จัดอบรมพัฒนาผู้นำด้านระบบบริการสุขภาพ, ผู้นำด้านการบริหารการเงินการคลังและผู้นำด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศสุขภาพ  จึงจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพให้ครบทั้ง 4 ด้านและเพื่อสนับสนุนแนวคิดการจัดตั้งเขตสุขภาพให้ประสบผลสำเร็จ โดยเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย  การวางแผนกำลังคน, การบริหารทรัพยากรบุคคลการวางแผนกำลังคนตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข, แนวโน้มและทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR Transformation Toward Strategic Change, การบริหารทรัพยากรบุคคล, การวางแผนกำลังคนตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน, การบริหารงานบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น, ผู้นำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, พัฒนาบุคลากร (HRD สู่ ASEAN)

, การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารงานบุคคลในทศวรรษหน้า, การวางแผนอัตรากำลังคนเพื่องานสาธารณสุข, เทคนิคการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง Coaching and Monitoring Technique, เทคนิคการวิเคราะห์งานและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ, เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ, การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคน, การพัฒนาบุคลากร โดยเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต  นอกจากนั้น สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ (กรอบอัตรากำลัง FTE 2) และยังมีกิจกรรมภาคปฏิบัติทำแบบทดสอบเจาะจุดแข็ง (Strength finder) เพื่อประเมินศักยภาพและลักษณะเด่นของบุคคลเพื่อวางคนให้ตรงกับความสามารถและงานที่เหมาะ เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธภาพสูงสุด

สำหรับการจัดอบรมครั้งต่อไป จะดำเนินการในอีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์สุขภาพ (Health Strategic Leader) จะจัดขึ้นในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 นี้ ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 โทร. 042-222356 ต่อ 133,137,138 และสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ www.r8way.com/ข่าวประชาสัมพันธ์ และ Facebook : R8way