ยอดจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม.นครพนม มิ.ย.’58 กว่า 8 ล้านบาท

Fri, 2015-07-17 10:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดย นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 13,459 คน เป็นรายเดือนๆ ละ 8,075,400 บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินค่าป่วยการให้เป็นรายเดือน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจังหวัดได้จัดสรรเงินค่าป่วยการให้ อสม. ประจำเดือนมิถุนายน 2558 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

1.รพท.นครพนม อสม.เป้าหมาย จำนวน 389 คน เป็นเงิน 233,400 บาท 2. สสอ.เมืองนครพนม อสม.เป้าหมาย 2,036 คน เป็นเงิน 1,221,600 บาท 3.อำเภอปลาปาก อสม.เป้าหมาย 1,161 คน เป็นเงิน 696,600 บาท 4.อำเภอท่าอุเทน อสม.เป้าหมาย 962 คน เป็นเงิน 577,200 บาท  5.อำเภอโพนสวรรค์ อสม.เป้าหมาย 987 คน เป็นเงิน 592,200 บาท 6. อำเภอศรีสงคราม อสม.เป้าหมาย 1,448 คน เป็นเงิน 868,800 บาท 7.อำเภอนาหว้า อสม.เป้าหมาย 978 คน เป็นเงิน 586,800 บาท 8.อำเภอธาตุพนม อสม.เป้าหมาย 1,502 คน เป็นเงิน 901,200 บาท 9.อำเภอนาแก อสม.เป้าหมาย 1,508 คน เป็นเงิน 904,800 บาท 10.อำเภอเรณูนคร อสม.เป้าหมาย 1,057 คน เป็นเงิน 634,200 บาท 11.อำเภอบ้านแพง อสม.เป้าหมาย 679 คน เป็นเงิน 407,400 บาท 12.อำเภอนาทม อสม.เป้าหมาย 358 คน เป็นเงิน 214,800 บาท 13.อำเภอวังยาง อสม.เป้าหมาย 394 คน เป็นเงิน 236,400 บาท