ครม.อนุมัติให้ สธ.จ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง 1 ต.ค.57 แล้ว ยึดเกณฑ์ตามมติเดิม

Tue, 2015-07-21 18:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติ ครม. 21 ก.ค. 58 อนุมัติให้ สธ.ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. 26 และ 31 มี.ค.56 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.57 ที่ผ่านมา ระบุเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรไปปฎิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล แต่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระต่อการคลังระดับประเทศจนเกินไป

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 ครม.มีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 และวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระต่อการคลังระดับประเทศจนเกินไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ

สธ.รายงานว่า การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็นมาตรการหนึ่งในอีกหลายมาตรการ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาขาดแคลนและสร้างแรงจูงใจให้มีกำลังคนด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกระดับ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายกำลังคนในสาขาขาดแคลน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มมากขึ้น สำหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สธ. ได้กำหนดเงื่อนไขที่ต้องทุ่มเทการทำงานให้กับหน่วยงานอย่างเต็มที่ จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ และได้เริ่มการศึกษาการคงอยู่ของกำลังคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ซึ่งจะนำผลการศึกษาดังกล่าวมาจัดทำข้อเสนอในการปรับระบบค่าตอบแทนและการพัฒนาเงื่อนไขการปฏิบัติงานประกอบการเบิกจ่ายต่อไปในอนาคต