รก.ปลัด สธ.เตรียมทำประกาศเกณฑ์ค่าตอบแทนเพื่อใช้เบิกจ่าย หลัง ครม.อนุมัติ

Fri, 2015-07-24 13:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.รัชตะ เผย ครม.อนุมัติให้ สธ. จ่ายค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และตามภาระงาน ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์เดิม ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 เป็นต้นไป ด้าน รมช.สธ. แจงการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เพื่อสนับสนุนกระจายกำลังคนให้เพียงพอ ส่วนตามภาระงาน เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการบริการ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ขณะที่ รก.ปลัด เตรียมทำประกาศเกณฑ์เบิกจ่าย แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าตอบแทนต่อไป

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขเดิมที่ ครม.เคยมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2556 และสิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายน 2557 มี 2 ส่วนคือ ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยให้เบิกจ่ายย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้นำมาตรการการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายมาใช้ร่วมกับอีกหลายมาตรการเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกระดับ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ช่วยให้สามารถกระจายกำลังคนในสาขาขาดแคลน ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มมากขึ้นซึ่งในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทการทำงานให้กับหน่วยงานอย่างเต็มที่จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารจัดการและการควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพให้กับประชาชน ดังนั้น การเสนอขออนุมัติ ครม. ให้จ่ายค่าตอบแทนตามมติ ครม.เดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้ว เป็นหลักการที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และได้มีการประเมินผลเบื้องต้นแล้ว พบว่า สามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระจายกำลังคนให้เพียงพอ ส่วนค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการได้

ด้าน นพ.อำนวย กาจีนะ  รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมลงนามเวียนให้ทุกหน่วยทราบและใช้ประกอบการเบิกค่าตอบแทน เมื่อได้รับแจ้งมติ ครม. ต่อไป

สำหรับงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนทั้ง 2 ประเภท ในปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท นั้น ขณะนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้โอนงบประมาณดังกล่าวให้กับหน่วยบริการในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของ สธ. ที่กำหนดสัดส่วนการจัดสรรเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เฉพาะที่ห่างไกล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อน สำหรับโรงพยาบาลขนาดขนาดใหญ่และอยู่ในพื้นที่ปกติจะได้รับจัดสรรลดหลั่นลงไป ส่วนที่เหลือจะเป็นการเบิกจากเงินบำรุงของหน่วยบริการ