ก.พ.ยืนมติเดิม ‘ยกเลิกคัดเลือกบรรจุ นวก.สธ.-จพ.สธ.’ เป็น ขรก. ให้สอบแข่งขันแทน

Fri, 2015-07-24 17:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ก.พ.ยืนยันมติเดิม ยกเลิกคัดเลือก นวก สธ. และ จพ.สธ. เป็นข้าราชการ เปลี่ยนเป็นให้ สป.สธ.สอบแข่งขันแทน ระบุการสอบแข่งขันเป็นไปตามหลักการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน เพื่อความเป็นธรรม เท่าเทียม และความเสมอภาค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook Page/ร้อยรวมใจชาว วสส. ได้เปิดเผยเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามหนังสือเลขที่ นร 1004.2/35 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การทบทวนมติ ก.พ.ในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ลงนามโดย นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. โดยระบุว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้ทำหนังสือขอใหม่ ก.พ.พิจารณาทบทวนมติ ก.พ.ในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน นั้น ก.พ.ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรยืนยันมติเดิม โดยให้ สป.สธ.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เนื่องจากการสอบแข่งขันเป็นวิธีการที่เป็นไปตามหลักการของการสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการที่กำหนดไว้ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ที่บัญญัติว่า การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ทางราชการ

โดยการสอบแข่งขันจะทำให้เกิดความเป็นธรรม ความเท่าเทียมและความเสมอภาคในโอกาสกับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้วยช่องทางเดียวกัน รวมทั้งเปิดความเป็นธรรมกับส่วนราชการอื่นด้วย