รมต.สธ.อาเซียนบวก 3 ร่วมมือป้องกันโรคเมอร์สในภูมิภาค

Tue, 2015-07-28 18:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมกับเวียดนาม และเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางไกลรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3ครั้งแรก เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง และรับรองถ้อยแถลงข้อตกลงร่วม สร้างความเข้มแข็งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเมอร์ส และโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลรัฐมนตรีสาธารณสุข 10 ประเทศอาเซียนบวกสามคือจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส และให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทย ได้ร่วมกับประเทศเวียดนามและเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้  ในรูปแบบของการประชุมทางไกลครั้งแรกของรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกอาเซียนบวก 3   โดยได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการ การประเมินความเสี่ยงของโรค การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง และการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้อภิปรายร่วมกันถึงการสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเมอร์สของภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวต่อว่า ผลการประชุมครั้งนี้  ได้รับรองถ้อยแถลงความร่วมมือของประเทศสมาชิกเพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคเมอร์สและโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ในภูมิภาค ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากแถลงการณ์ร่วมกันของการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวก 3 สมัยพิเศษ ว่าด้วยการเตรียมพร้อมและรับมือการระบาดของโรคอีโบลา ที่กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนธันวาคม 2557 สาระสำคัญของถ้อยแถลงดังกล่าวประกอบด้วย 1.เพิ่มความเข้มแข็งของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ในการเฝ้าระวังโรค และยกระดับกลไกการประเมินความเสี่ยงระดับภูมิภาคของโรคเมอร์ส หรือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการควบคุมโรค 2.การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็ว ระหว่างประเทศสมาชิก 3.การประสานความร่วมมือระหว่างชายแดนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการติดตามผู้เดินทางและความร่วมมือในการสอบสวนโรค

4.สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการที่สามารถวินิจฉัยโรคได้ รวมทั้งการมีมาตรการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ ตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ และ5.สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล และถ่ายทอดบทเรียนร่วมกัน ระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทบทวนและสังเคราะห์การดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการโรคเมอร์สในภูมิภาค

นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการประชุมครั้งนี้ มีข่าวดีจากประเทศเกาหลีล่าสุด เมื่อวานนี้ ผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังพ้นระยะ 14 วันแล้ว โดยมีผู้ป่วยยืนยัน 186 ราย เสียชีวิต 36 ราย ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2558  อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีรายงานจากผู้ป่วยเดินทางจากประเทศตะวันออกกลาง ทุกประเทศจึงต้องคงมาตรการเฝ้าระวังโรคเมอร์สอย่างต่อเนื่อง และประเทศเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสรุปผลประสบการณ์ของประเทศในระดับนานาชาติในเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้ ทุกประเทศได้ให้ความสำคัญการใช้มาตรการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมการแพร่กระจายโรคอย่างเหมาะสม