ผลพัฒนาเขตสุขภาพที่ 2 ลดรอคิวนาน เพิ่มศักยภาพรักษา หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ

Sun, 2015-08-02 10:56 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เขตสุขภาพที่ 2 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน 5 สาขาหลัก ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ดูแลเด็กแรกเกิดที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ การติดเชื้อในกระแสเลือด และดูแลผู้ป่วยกระดูกหัก ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการรวดเร็ว ใกล้บ้าน ลดการเสียชีวิตและลดการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาข้ามเขต และเพิ่มศักยภาพเป็นศูนย์บริการเชี่ยวชาญทั้งเขต

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังติดตามความก้าวหน้าของการจัดบริการในรูปแบบเขตสุขภาพที่โรงพยาบาลวังทองและโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในเขตสุขภาพที่ 2 พร้อมคณะ ว่านโยบายกระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการในรูปแบบเขตสุขภาพ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการดูแลประชาชนทุกพื้นที่ เข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน เพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลดการส่งต่อ ลดความแออัดที่โรงพยาบาลใหญ่ และรับการส่งกลับเมื่อผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤต ทำให้ประชาชนอุ่นใจ เข้าถึงบริการง่ายและรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนาน  ลดค่าใช้จ่ายและสร้างความเชื่อมั่นในบริการที่รัฐจัดให้

นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 ในปีที่ผ่านมาได้พัฒนาศักยภาพบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนให้สูงขึ้น โดยบริหารจัดการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลกร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และงบประมาณใน 5 สาขาหลักได้แก่ 1.การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การดูแลหญิงฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ ทำอัลตร้าซาวด์ทุกรายทำให้ตรวจวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้อัตราการตายของมารดาลดลง 2.การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินวิกฤติ ให้ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมงและพัฒนาเครือข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยและดูแลอย่างต่อเนื่อง 3.การทำผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย 4.การดูแลเด็กทารกแรกเกิดที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และ 5.การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักชนิดไม่เคลื่อนที่ ที่โรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งการพัฒนาทีมผ่าตัดหลอดเลือดที่โรงพยาบาลศูนย์  ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลใกล้บ้าน ลดการส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อข้ามเขตได้อย่างมาก 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำเขตสุขภาพที่ 2 กล่าวว่า เขตบริการสุขภาพที่ 2 มี 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัยและตาก สภาพพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นภูเขาห่างไกล ทุรกันดาร มีประชากรที่ต้องดูแล 3 ล้านกว่าคน มีโรงพยาบาลศูนย์ 2 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 5 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 37 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 675 แห่ง ในปี พ.ศ.2559-2561 ได้จัดแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 2 ให้เป็นศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคมะเร็ง ศูนย์การดูแลทารกแรกเกิด ศูนย์อุบัติเหตุภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์รักษาผ่าตัดโรคทางตา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุขชายแดน