สธ.เข้ม รพ.ใช้จ่ายเงิน สปส. หลัง สตง.ท้วงใช้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์

Mon, 2015-08-17 11:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.ร่อนหนังสือรัดกุมจ่ายเงินประกันสังคม หลัง สตง.ตรวจพบมีการจ่ายเงินไม่เป็นตามประกาศและหลักเกณฑ์ และไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ประกันตน ระบุขอให้หน่วยบริการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามความเป็นจริง ไม่ควรเบิกจ่ายในลักษณะเท่ากันทุกคน หรือจ่ายค่าใช้จ่ายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ประกันตน และขอให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนจากเงินประกันสังคมโดยเคร่งครัด ด้าน สปส.แจง ไม่ยุ่งเรื่องเบิกจ่ายเงินประกันสังคม ขอเน้นคุณภาพบริการเป็นหลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 58 นพ.อำนวย กาจีนะ ในฐานะรักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือที่ สธ.0209.01/ว118 ถึง อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ทุกแห่ง แจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเบิกจ่ายเงินประกันสังคม ภายหลังจากที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าได้ตรวจสอบการจ่ายเงินประกันสังคมเป็นค่าตอบแทนของ รพ.ในสังกัด สป.สธ. พบว่ามีการจ่ายเงินประกันสังคมเป็นค่าตอบแทนแก่บุคลากรไม่เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด และมีการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้ประกันตน เช่น จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่แพทย์ ทันตแพทย์และบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติภารกิจออกหน่วยนอก รพ. จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้ประกันตน จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เป็นต้น

ในการนี้ สป.สธ.จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

1.หน่วยบริการทุกแห่งซึ่งได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคม โปรดพิจารณาดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและกำหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้มีความรัดกุมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตน ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการประกันสังคมของหน่วยบริการ ควรพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขตามความเป็นจริง เป็นรายคาบและหรือตามปริมาณและคุณภาพของงานทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่ควรเบิกจ่ายในลักษณะเท่ากันทุกคนหรือจ่ายค่าใช้จ่ายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ประกันตน

2.ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งซึ่งได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคม กำกับดูแลให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรจากเงินประกันสังคม ให้เป็นไปตามประกาศ สธ. โดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

ด้าน นางชลอลักษณ์ แก้วพวง ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า การใช้จ่ายเงินเป็นเรื่องภายในของหน่วยบริการที่จะบริหารงบประมาณ และ สธ.ก็มีระเบียบหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินที่ได้จากกองทุนประกันสังคมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ สธ.ในการควบคุมหน่วยบริการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ส่วน สปส.จะเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพการให้บริการมากกว่า ว่าผู้ประกันตนได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพหรือไม่

"เงินจากกองทุนประกันสังคมเป็นเงินนอกงบประมาณ เลยต้องมีการออกระเบียบการใช้เงินขึ้นมา เป็นเรื่องการบริหารเงินของโรงพยาบาล เราก็คงให้ สธ. เป็นคนกำกับดูแล ส่วนเราจะดูเรื่องคุณภาพการให้บริการ" นางชลอลักษณ์ กล่าว