ปลัด สธ.แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่ปฏิบัติ ทั้ง ‘แผนงบ เงินบำรุง และกำลังคน’

Wed, 2015-08-19 13:18 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัด สธ.ประชุมผู้บริหาร แปลง 4 แผนยุทธศาสตร์สู่ระดับปฏิบัติ ทั้งแผนปฏิบัติการปีงบ 59 แผนเงินบำรุง รพ. ที่ต้องเชื่อมกับแผนบริหารงบบัตรทองปี 59 แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และแผนกำลังคน รอ ครม.อนุมัติบรรจุ ขรก.รอบ 3 พิจารณาขึ้นค่าจ้าง พกส.ไม่เกิน 4% ใน 30 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดส่วนภูมิภาคระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล และส่วนกลางเพื่อเตรียมการแปลงแผนยุทธศาสตร์งบประมาณปี 2559 สู่แผนปฏิบัติระดับพื้นที่ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานปี 2558

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้มีทั้งหมด 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เพื่อนำมาปรับทำแผนให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการได้ภายใน 30 ตุลาคม 2558 และเริ่มดำเนินการตามแผน 1 พฤศจิกายน 2558

2.แผนเงินบำรุง ซึ่งเป็นแผนที่ต้องทำงานเชื่อมกับแผนปฏิบัติการ และแผนการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2558 ซึ่งได้มีการออกมติเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นหลักในการประมาณการรายรับ

3.แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ซึ่งมีการประกาศใช้แผนฯตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เกี่ยวกับการวิจัย ส่งเสริมการขาย และการจัดซื้อ ส่วนกลางจะดูแลการจัดซื้อของแต่ละเขต และเขตจะกำกับดูแลการทำแผนการจัดซื้อฯของจังหวัด อำเภอที่ทำร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

และ4.แผนกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข ในระยะเร่งด่วน เช่น การบรรจุข้าราชการอีก 7,547 คน ในรอบที่ 3 ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติกลุ่มที่คัดเลือกจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 45 วัน ส่วนกลุ่มที่สอบคัดเลือก จะเร่งหารือกับ ก.พ.อีกครั้ง และเรื่องพิจารณาขึ้นค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ไม่เกินร้อยละ 4 ภายใน 30 กันยายน 2558 เรื่องโครงสร้างในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะ 5 หน่วยที่สำคัญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  นั้นจะเร่งต้องหารือและดำเนินการไปพร้อมกัน

สำหรับหรับเรื่องกฎหมาย มีทั้งที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 7 ฉบับ และผ่าน ครม. 2 ฉบับ และทั้งหมดกำลังรอเข้าที่ประชุม สนช.ส่วนโครงการพัฒนาการเด็กเทิดพระเกียรติฯ ขอให้ใช้แบบคัดกรองที่กระทรวงสาธารณสุขจัดให้ไปทุกโรงพยาบาลแล้ว และไปดำเนินการในกลุ่มอายุที่กำหนดซึ่งแบบคัดกรองนี้ได้รับการยอมรับจากทุกกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องแล้ว