ประวัติ ‘นพ.ปิยะสกล’ รมว.สธ.คนใหม่

Thu, 2015-08-20 15:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ประวัติ นพ.ปิยะสกล รมว.สธ.คนใหม่ อดีตอธิการบดี ม.มหิดล ก่อนที่สมัยต่อมา นพ.รัชตะ จะเป็นอธิการบดีต่อ เป็นอธิการบดีสายศิริราช แพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์และอุบัติเหตุ ได้ถวายงานเป็นแพทย์อาสาตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน ภริยา คือ พญ.สมสิริ CEO สมิติเวช

ประวัติ ศ. (คลินิก) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากเว็บไซต์วิกิพีเดีย เกิด 9 กรกฎาคม 2491 ปัจจุบันอายุ 67 ปี

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์และอุบัติเหตุ เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้ารับตำแหน่งในปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (9 ธันวาคม 2550 - 8 ธันวาคม 2554) (อธิการบดีคนก่อนหน้า คือ ศ.นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ และคนที่เป็นต่อมา ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่การติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก เป็นคณบดีคนที่ 15 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อเนื่อง 2 สมัย (พ.ศ. 2543 – 2550)

ได้ถวายงานเป็นแพทย์อาสาตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ นพ.ปิยะสกล ยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึง พ.ศ. 2555

นพ.ปิยะสกล เป็นบุตรของหลวงสกลสัตยาทร สมรสกับ พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด มหาชน มีบุตรธิดาจำนวน 3 คน คือ นายสืบสกล นางสาวสรัลธร และ พญ.ณัฎฐา สกลสัตยาทร

การศึกษา

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2514

ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2518

ผ่านการอบรม Fellowship Training สาขา Critical Care Medicine จากมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2528 และสาขา Injury Epidemiology เมื่อปี พ.ศ. 2531 จาก Centers for Disease Control, เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

สำเร็จหลักสูตร วปอ. จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2538

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งวิชาการ

เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งบริหาร

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน – นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน - นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ตำแหน่งบริหารในสมาคมและองค์กรต่างๆ

พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ คนที่ 2

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

พ.ศ. 2532 – เลขาธิการสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2532-2534 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2534-2538 – เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2534-2538 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2534-2540 - อนุกรรมการสอบเพื่อวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป ของแพทยสภา

พ.ศ. 2539-2541 - รองคณบดีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพงานและทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2539-2541 – อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

พ.ศ. 2541 - เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2543-2554 – รองประธานมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2543-2550 - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2548-2549 – คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

พ.ศ. 2548-2549 – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม

พ.ศ. 2550-2554 – อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลที่ได้รับ

พ.ศ. 2556 - รางวัล อิก โนเบล (Ig Nobel) สาขาสาธารณสุข หัวข้อ การรายงานเทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดต่อคืนองคชาติที่ถูกเฉือนขาดในประเทศสยาม และระบุประสบการณ์การรักษาไว้ในรายงานว่าเทคนิคเหล่านั้นใช้ไม่ได้ในกรณีที่องคชาติโดนเป็ดกินไปแล้วบางส่วน

ขอบคุณ : เว็บไซต์วิกิพีเดีย