สธ.ชู รพ.นาหม่อม ศูนย์รักษามะเร็ง รพ.บางกล่ำ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ของสงขลา

Fri, 2015-08-21 18:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“หมอณรงค์” เผยความก้าวหน้าเขตสุขภาพปีที่ 3 ยกตัวอย่าง จ.สงขลา ที่พัฒนาศักยภาพ รพช.ในพื้นที่ประชากรเบาบาง รพ.นาหม่อม เป็นศูนย์รักษามะเร็ง รพ.บางกล่ำ เป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของจังหวัด ตามแผนพัฒนาระบบบริการเขตสุขภาพ ช่วยกระจายงานจากโรงพยาบาลใหญ่ไปโรงพยาบาลเล็ก เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันคุ้มค่าทั้ง คน เงิน ของ ลดความแออัด ระยะรอคอยรักษา

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปจากทั่วประเทศ เยี่ยมชมโรงพยาบาลนาหม่อมและโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่ได้พัฒนาตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของจังหวัดสงขลา และเขตสุขภาพ 12 เพื่อดูแลประชาชนในเขตสุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย ตรัง สงขลา สตูล พัทลุง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

นายแพทย์ณรงค์กล่าวว่า การจัดบริการในรูปแบบเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีความก้าวหน้าเกิดผลดีต่อประชาชนผู้มารับบริการ เช่น ที่จังหวัดสงขลามีโรงพยาบาลที่มีประชากรน้อย ผู้ป่วยนอนรักษาไม่ถึงร้อยละ 50 คือโรงพยาบาลนาหม่อม ได้ปรับเป็นศูนย์รักษามะเร็ง และโรงพยาบาลบางกล่ำ ที่เป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของจังหวัด ประชาชนเชื่อมั่นเข้ารับบริการ ทำให้ไม่แออัดในโรงพยาบาลใหญ่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมีคุณค่าที่ได้บริการประชาชน

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ในการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่และโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 2แห่ง ได้ถ่ายโอนงานที่โรงพยาบาลชุมชนสามารถทำได้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทั้งคน เงิน ของอย่างคุ้มค่า โดยกำหนดให้โรงพยาบาลบางกล่ำ รับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องเพื่อป้องกันความพิการ เช่น หลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่ไขสันหลัง บาดเจ็บรุนแรงหลายระบบ และการบาดเจ็บที่ศีรษะ จากโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ที่รักษาจนอาการปลอดภัยมาดูแลต่อ ผลการดำเนินงานกว่า 2 ปีได้ผลดีมาก ทำให้อัตราการใช้เตียงมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ระบบการเงินการคลังดีขึ้น ที่สำคัญผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ป้องกันความพิการได้ และขยายการทำงานไปในชุมชน อบรมผู้ช่วยเหลือในชุมชน ให้บริการผู้ป่วยถึงบ้านลดภาวะแทรกซ้อน เกิดเป็น “บางกล่ำโมเดล” ขณะนั้นอยู่ระหว่างสร้างอาคารรองรับผู้ป่วยเพิ่ม เพื่อเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยของเขตสุขภาพที่ 12 

สำหรับโรงพยาบาลนาหม่อม จะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลมะเร็งของจังหวัด ในระยะแรกได้รับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับเคมีบำบัดต่อเนื่องจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ผลการดำเนินงาน เคมีบำบัดผู้ป่วยไปแล้ว 36 ราย ผู้ป่วยพึงพอใจในบริการเกือบร้อยละ 90 ขณะอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อเป็นโรงพยาบาลมะเร็งของเขตสุขภาพที่ 12 อย่างครบวงจรต่อไป