รำลึก ‘ประดิษฐ์ หุตางกูร’ ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชฯ มหิดล พร้อมมอบ 9 รางวัลศิษย์เก่าแบบอย่างที่ดี

มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดย ภญ.ธิดา นิงสานนท์ ประธานมูลนิธิฯ ได้จัดงาน“มูลนิธิเภสัชฯ มหิดล รวมพลรำลึก อ.ประดิษฐ์”  ขึ้นเนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ คณบดีผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้จากไปครบ 30 ปี พร้อมมอบเหรียญรางวัล “ประดิษฐ์ หุตางกูร” ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเภสัชมหิดลผู้สืบทอดเจตนารมณ์ท่านอาจารย์จนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้เภสัชรุ่นหลัง จำนวน 9 รางวัล

ภญ.ธิดา นิงสานนท์ ประธานมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 โดยอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีผู้ก่อตั้งคณะฯ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อทำสาธารณประโยชน์  ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้จัดทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ ชมรมศิษย์เก่า และสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Get Together” เพื่อให้ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลกว่า 40 รุ่นที่แยกย้ายกันออกไปประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างๆ ดังคำกล่าวของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ที่ว่า "From here we can go everywhere" ได้กลับมาพบปะเชื่อมสายสัมพันธ์กัน นับเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่มีศิษย์เก่าร่วมงานกว่า 800 คน

ในโอกาสนี้ ฯพณฯ ท่านองคมนตรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานเปิดงานและได้มอบเหรียญรางวัล “ประดิษฐ์ หุตางกูร” ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเภสัชมหิดลผู้สืบทอดเจตนารมณ์ท่านอาจารย์จนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้เภสัชรุ่นหลัง จำนวน 9 รางวัล ดังนี้

1.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เภสัชมหิดลรุ่น 10 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และเลขาธิการมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้ผสานความรู้ด้านเภสัชกรรมสมัยใหม่ เข้ากับความรู้สมุนไพรจากภูมิปัญญาดั้งเดิม ทำให้สมุนไพรไทยได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

2.ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช เภสัชมหิดลรุ่น 7 รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผู้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศร่วมกับความรู้พื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของหน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการจัดการให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงยาจำเป็นได้มากขึ้น โดย ภญ.เนตรนภิส กล่าวว่า “รางวัลที่ได้รับถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต เพราะเป็นบทสะท้อนถึงผลผลิตของคณะเภสัชฯ มหิดล ที่สามารถสร้างบัณฑิตไปสู่สังคม และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างมากมาย ภูมิใจที่สามารถทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาจำเป็นได้และช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหายาได้อย่างมหาศาล”

3.ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ เภสัชมหิดล รุ่น 6 ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดในหน้าที่ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทสำคัญในการขยายบทบาทเภสัชกรทางด้านคลินิก และอัตรากำลังของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากระทรวงด้านอาหารและยา และนายกสภาเภสัชกรรม ซึ่ง ภก.กิตติ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ ที่สามารถใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้ รางวัลที่ได้รับนี้ เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้มีแรงใจในการทำงาน ทำสิ่งมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป”

4.ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านยาและพิษวิทยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผู้มีความเชี่ยวชาญในงานเภสัชสนเทศ และงานด้านการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้ยา ซึ่ง ภญ.จันทิมา กล่าวว่า “ที่ผ่านมาได้ใช้ความรู้ในวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเต็มที่ ได้มีส่วนช่วยทำให้เภสัชกรโรงพยาบาลเป็นที่ยอมรับของสหวิชาชีพ ทำงานเรื่องการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การแพ้ยา ช่วยให้คนไข้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดการแพ้ยาซ้ำ”

ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร, ภญ.ธิดา นิงสานนท์, ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์ และ ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช

5.ภก.จตุพร ทองอิ่ม ปฏิบัติงานในตำแหน่งเภสัชกรประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร เป็นเภสัชกรที่ทำงานเสมือน "เภสัชกรเป็นครอบครัว" ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยและครอบครัว สามารถเข้าถึงปัญหาของผู้ป่วยและแก้ต้นเหตุของปัญหาได้ตามบริบทที่แตกต่างกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านยาได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง ภก.จุตพร บอกว่า “เป็นความภาคภูมิใจ ในฐานะที่เราจบจากคณะเภสัชฯ มหิดล นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังได้สอนให้ผมได้รู้จักใช้ความรู้ด้วย ซึ่งผมก็ได้นำความรู้เรื่องยาไปให้ความรู้กับผู้ป่วยและครอบครัว ทำให้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ดูแลตัวเองได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก”

นอกจากนี้ยังมี 6.ภก.ชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ ประธานบริษัท เมดิทอป จำกัด ผู้ประสบความสำเร็จจากการประกอบธุรกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ 7.ภก.พิศาล จันทฤทธิรัศมี ประธานบริษัท การ์กัวแล็บ จำกัด ผู้ประสบความสำเร็จในการนำความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในสาขาผลิตและวิจัยด้านเครื่องสำอางมาประกอบธุรกิจ 8.ภญ.พัชรา คูถิรตระการ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุณภาพ ทะเบียนตำรับ และอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีน ของบริษัทองค์การเภสัชกรรม เมอริเออร์ชีววัตถุ จำกัด และ 9.กลุ่มศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่น 10 (ภก.ศุภชัย สายบัว, ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ และ ภก.สมชัย พิสพหุธาร) ที่ประสบความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรมยา 

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
30 นาที 28 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
30 นาที 28 วินาที ago
กลับด้านบน