รำลึก ‘ประดิษฐ์ หุตางกูร’ ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชฯ มหิดล พร้อมมอบ 9 รางวัลศิษย์เก่าแบบอย่างที่ดี

Fri, 2015-08-28 13:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดย ภญ.ธิดา นิงสานนท์ ประธานมูลนิธิฯ ได้จัดงาน“มูลนิธิเภสัชฯ มหิดล รวมพลรำลึก อ.ประดิษฐ์”  ขึ้นเนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ คณบดีผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้จากไปครบ 30 ปี พร้อมมอบเหรียญรางวัล “ประดิษฐ์ หุตางกูร” ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเภสัชมหิดลผู้สืบทอดเจตนารมณ์ท่านอาจารย์จนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้เภสัชรุ่นหลัง จำนวน 9 รางวัล

ภญ.ธิดา นิงสานนท์ ประธานมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 โดยอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีผู้ก่อตั้งคณะฯ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อทำสาธารณประโยชน์  ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้จัดทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ ชมรมศิษย์เก่า และสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Get Together” เพื่อให้ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลกว่า 40 รุ่นที่แยกย้ายกันออกไปประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างๆ ดังคำกล่าวของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ที่ว่า "From here we can go everywhere" ได้กลับมาพบปะเชื่อมสายสัมพันธ์กัน นับเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่มีศิษย์เก่าร่วมงานกว่า 800 คน

ในโอกาสนี้ ฯพณฯ ท่านองคมนตรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานเปิดงานและได้มอบเหรียญรางวัล “ประดิษฐ์ หุตางกูร” ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเภสัชมหิดลผู้สืบทอดเจตนารมณ์ท่านอาจารย์จนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้เภสัชรุ่นหลัง จำนวน 9 รางวัล ดังนี้

1.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เภสัชมหิดลรุ่น 10 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และเลขาธิการมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้ผสานความรู้ด้านเภสัชกรรมสมัยใหม่ เข้ากับความรู้สมุนไพรจากภูมิปัญญาดั้งเดิม ทำให้สมุนไพรไทยได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

2.ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช เภสัชมหิดลรุ่น 7 รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผู้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศร่วมกับความรู้พื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของหน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการจัดการให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงยาจำเป็นได้มากขึ้น โดย ภญ.เนตรนภิส กล่าวว่า “รางวัลที่ได้รับถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต เพราะเป็นบทสะท้อนถึงผลผลิตของคณะเภสัชฯ มหิดล ที่สามารถสร้างบัณฑิตไปสู่สังคม และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างมากมาย ภูมิใจที่สามารถทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาจำเป็นได้และช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหายาได้อย่างมหาศาล”

3.ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ เภสัชมหิดล รุ่น 6 ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดในหน้าที่ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทสำคัญในการขยายบทบาทเภสัชกรทางด้านคลินิก และอัตรากำลังของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากระทรวงด้านอาหารและยา และนายกสภาเภสัชกรรม ซึ่ง ภก.กิตติ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ ที่สามารถใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้ รางวัลที่ได้รับนี้ เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้มีแรงใจในการทำงาน ทำสิ่งมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป”

4.ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านยาและพิษวิทยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผู้มีความเชี่ยวชาญในงานเภสัชสนเทศ และงานด้านการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้ยา ซึ่ง ภญ.จันทิมา กล่าวว่า “ที่ผ่านมาได้ใช้ความรู้ในวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเต็มที่ ได้มีส่วนช่วยทำให้เภสัชกรโรงพยาบาลเป็นที่ยอมรับของสหวิชาชีพ ทำงานเรื่องการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การแพ้ยา ช่วยให้คนไข้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดการแพ้ยาซ้ำ”

ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร, ภญ.ธิดา นิงสานนท์, ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์ และ ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช

5.ภก.จตุพร ทองอิ่ม ปฏิบัติงานในตำแหน่งเภสัชกรประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร เป็นเภสัชกรที่ทำงานเสมือน "เภสัชกรเป็นครอบครัว" ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยและครอบครัว สามารถเข้าถึงปัญหาของผู้ป่วยและแก้ต้นเหตุของปัญหาได้ตามบริบทที่แตกต่างกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านยาได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง ภก.จุตพร บอกว่า “เป็นความภาคภูมิใจ ในฐานะที่เราจบจากคณะเภสัชฯ มหิดล นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังได้สอนให้ผมได้รู้จักใช้ความรู้ด้วย ซึ่งผมก็ได้นำความรู้เรื่องยาไปให้ความรู้กับผู้ป่วยและครอบครัว ทำให้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ดูแลตัวเองได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก”

นอกจากนี้ยังมี 6.ภก.ชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ ประธานบริษัท เมดิทอป จำกัด ผู้ประสบความสำเร็จจากการประกอบธุรกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ 7.ภก.พิศาล จันทฤทธิรัศมี ประธานบริษัท การ์กัวแล็บ จำกัด ผู้ประสบความสำเร็จในการนำความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในสาขาผลิตและวิจัยด้านเครื่องสำอางมาประกอบธุรกิจ 8.ภญ.พัชรา คูถิรตระการ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุณภาพ ทะเบียนตำรับ และอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีน ของบริษัทองค์การเภสัชกรรม เมอริเออร์ชีววัตถุ จำกัด และ 9.กลุ่มศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่น 10 (ภก.ศุภชัย สายบัว, ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ และ ภก.สมชัย พิสพหุธาร) ที่ประสบความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรมยา