‘หมอปิยะสกล’ เร่ง สธ.ขับเคลื่อนงานเน้นหลักบูรณาการ ติดตามผลทุก 3 เดือน

Thu, 2015-09-03 16:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘หมอปิยะสกล’ ประชุมผู้บริหาร สธ.ครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง เร่งผลักดัน กม. 3 ฉบับกรมควบคุมโรคให้มีผล ทั้งคุมโรคติดต่อ แอลกอฮอล์ ยาสูบ ผลิตนักระบาดวิทยา ตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของกรมการแพทย์ภายใต้ร่วมทุน รัฐ-เอกชน กรมอนามัยเป็นศูนย์กลางประสานพัฒนาการเด็กระดับประเทศ พร้อมกำชับผู้บริหารวางแผนทำงานปี 59 เพิ่มประสิทธิภาพบริการ ตามผลทุก 3 เดือน

วันนี้ (3 กันยายน 2558) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง ได้ให้ผู้บริหารดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 และการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด ที่สำคัญจะต้องไม่มีการทุจริต มีการตรวจสอบที่ชัดเจน และรวดเร็ว บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

สำหรับการพัฒนางานของกรมวิชาการจะเร่งผลักดันเรื่องสำคัญให้มีผลโดยเร็ว เช่น กฎหมาย 3 ฉบับของกรมควบคุมโรค ในการควบคุมโรคติดต่อ แอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ การผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา และขวัญกำลังใจของบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งงานระบาดวิทยาและการควบคุมโรคเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขของประเทศ

การจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของกรมการแพทย์ ภายใต้โครงการร่วมลงทุนภาครัฐ-เอกชน การพัฒนาระบบสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขใน กทม.และระดับชาติ มีกลไกประสานการทำงานร่วมกันของหน่วยงานรัฐ เอกชน เป็นทิศทางเดียวกัน ส่วนกรมอนามัยจะเร่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางประสานงานพัฒนาการเด็กระดับประเทศ และการทบทวนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศ เพื่อวางแผนพัฒนาประชากรให้เหมาะสม เนื่องจากขณะนี้ไทยมีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในอาเซียน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า ในส่วนของ อย. ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ขณะนี้ขาดแคลนบุคลากร เป็นอุปสรรคในการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง อาหารและยา ได้ให้ปรับระบบบริหารจัดการ ในบางเรื่องโดยใช้ศักยภาพหน่วยงานภายนอก โดยจะติดตามความคืบหน้าทุก 3 เดือน