พฤติกรรมสุขภาพผู้บริโภค CLMV ‘กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม’

Sat, 2015-09-05 18:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เผยผลสำรวจ ระบบสาธารณสุขในกลุ่มประเทศ กัมพูชา, ลาว, เมียนมา และเวียดนามดังกล่าว อยู่ในช่วงพัฒนา รพ.ขนาดใหญ่มีเฉพาะเมืองหลัก หากเจ็บป่วยเล็กน้อยนิยมซื้อยารับประทานเอง หรือใช้บริการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ขณะที่ความสามารถของแพทย์ถือว่าอยู่ในระดับที่มีมาตรฐาน ประชากรที่มีฐานะดีเข้า รพ.เอกชน เพราะแตกต่างมากกับ รพ.รัฐ กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงใช้บริการ รพ.ต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำวิจัยภายใต้หัวข้อ "CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ" เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกของกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา, ลาว, เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต โดยทำการศึกษาครอบคลุมธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจบริการสุขภาพ จากกลุ่มตัวอย่าง 2,400 ตัวอย่าง หรือประเทศละ 600 ตัวอย่าง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ SMEs รวมถึง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกว่า จากการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมของกลุ่ม CLMV ในด้านบริการสุขภาพพบว่า ระบบสาธารณสุขในกลุ่มดังกล่าวอยู่ในช่วงพัฒนา โรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีเฉพาะเมืองหลัก หากเจ็บป่วยเล็กน้อยนิยมซื้อยารับประทานเอง หรือใช้บริการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ขณะที่ความสามารถของแพทย์ถือว่าอยู่ในระดับที่มีมาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มประชากรที่มีฐานะดีมักจะเลือกเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชน เพราะมีความแตกต่างเป็นอย่างมากกับโรงพยาบาลของรัฐ กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงบางรายจะใช้บริการโรงพยาบาลในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ไทย

ขณะที่อิทธิพลจากสื่อด้านแฟชั่นและความงาม ส่งผลให้ผู้บริโภคในกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและผิวพรรณ มากขึ้น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการบำรุงผิวพรรณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภคในตลาด CLMV

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า กัมพูชามีทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้หลั่งไหลเข้าประเทศ มีความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคในระดับที่ดี สำหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ชาวกัมพูชานิยมท่องเที่ยวกับครอบครัวในช่วงวันหยุด โดยเฉพาะทะเลและชายหาด ส่วนต่างประเทศจะนิยมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และแนวโน้มที่เป็นกระแสนิยมของคนเมือง คือ การใช้เวลาพักผ่อนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ที่ศูนย์การค้า

ในด้านบริการสุขภาพพบว่า ชาวกัมพูชาเมื่อเจ็บป่วยเบื้องต้นจะซื้อยารับประทานเอง หากมีอาการเจ็บป่วยมากขึ้นจะพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชน

และแม้ว่าผลสำรวจพบว่าการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ชาวกัมพูชานิยมออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ บางกลุ่มเริ่มบริโภคอาหารเสริมและวิตามินเป็นประจำ เพราะมีความเชื่อว่าผู้ที่มีรูปร่างดีและผิวสวยเป็นกลุ่มที่มี ฐานะทางสังคม ประกอบกับอิทธิพลของกระแสความนิยมเกาหลี ชาวกัมพูชาจึงยอมจ่ายเพื่อความสวยความงาม

กลุ่มที่มีฐานะดีนิยมไปตรวจสุขภาพประจำปีที่ต่างประเทศ โดยมีจุดหมายหลักคือ ไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม

ในส่วนเมียนมา ในส่วนการบริการสุขภาพพบว่า ระบบการบริการสุขภาพยังต้องได้รับการพัฒนา แพทย์ชาวเมียนมามีความสามารถสูง แต่มีจำนวนไม่เพียงพอ ชาวเมียนมามักจะซื้อยารับประทานเองเมื่อเจ็บป่วยไม่รุนแรงและหากจำเป็นต้องพบแพทย์จะนิยมไปที่คลินิก

ส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี และยินดีจ่ายเพื่อรับการบริการที่ดีกว่า

และมีจำนวนไม่น้อยสนใจการดูแลผิวพรรณและความงาม ซึ่งความนิยมเกาหลีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคชาวเมียนมา

ช่องว่างการให้บริการด้านสุขภาพในเมียนมา คือ ระบบบริหารจัดการที่ทำให้ผู้ให้บริการสามารถบริการได้สอดคล้องกับจำนวนผู้รับบริการ

ข้อมูลละเอียดคลิกไปดูได้ที่ www.ecberkku.com