จี้ปฏิรูปประกันสังคมเป็นอิสระ ไม่อยู่ใต้ระบบราชการ

Tue, 2015-09-08 10:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงานยื่นข้อเสนอต่อเลขาธิการ สปส. ขอปฏิรูปประกันสังคมให้เป็นอิสระ ไม่อยู่ใต้ระบบราชการ

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : เมื่อวันที่ 3 ก.ย. เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรแรงงานกลุ่มต่างๆ 13 องค์กร นำโดย นายบัณฑิต แป้นวิเศษ ได้ยื่นข้อเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เรื่องการให้ประกันสังคมเป็นอิสระ แต่เนื่องจากเลขาฯ สปส.ติดภารกิจเนื่องในวันครบรอบ 25 ปีประกันสังคม จึงให้ นายอติเทพ สุวรรณวัฒน์ ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้รับมอบ

นายบัณฑิต กล่าวว่า หลังจากภาคีเครือข่ายและแนวร่วมแรงงาน ได้มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนเข้าในถึงปัญหาของพี่น้องแรงงานกับระบบประกันสังคม ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการบางประการ แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของคปค. คือการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประกันสังคมทั้งระบบให้มีความเป็นอิสระ เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนทุกกลุ่ม และตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐบาลตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมไทย

ทางเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน จึงมีข้อเสนอนโยบายเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมมีความเป็นอิสระ ดังนี้ 1.เริ่มปฏิรูปประกันสังคมให้มีความเป็นอิสระ โดยยึดหลักการ 4 ประการ ได้แก่ ความครอบคลุม ความอิสระและบูรณาการ โปร่งใสและมีส่วนร่วม และความยืดหยุ่นและเป็นธรรม และ 2.เร่งตราพระราชบัญญัติประกันสังคม ให้เป็นองค์กรอิสระภายใต้การกำกับของรัฐที่ไมใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยพิจารณาหลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมคนทำงาน เป็นกรอบเนื้อหาในการตราพระราชบัญญัติฯ

"ความปรารถนาอีกประการของผู้ประกันตน คืออยากจะให้เลขาธิการประกันสังคมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆ มาบริหารกองทุน โดยเฉพาะเรื่องของความเป็นธรรม โปร่งใส เข้าถึง พึ่งได้ เป็นผู้ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงานในฐานะผู้ประกันตนอย่างแท้จริง ซึ่งคุณสมบัติของเลขาธิการประกันสังคมดังที่กล่าวมานั้น จะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าประกันสังคมไม่ได้เป็นอิสระจากระบบราชการ" นายบัณฑิตกล่าว

ที่มา : www.posttoday.com