สปสช.เตรียมรับ 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง

Fri, 2015-09-11 13:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รักษาการเลขาธิการ สปสช.เผย ได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลังว่าปีนี้ สปสช.ได้รับรางวัลประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากองทุนหมุนเวียนดีเด่นอันดับหนึ่ง 2 รางวัล ของกรมบัญชีกลาง และนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานมอบรางวัลวันที่ 21 ก.ย.นี้

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการพิจารณามอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2557 ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังว่า สปสช.ได้รับรางวัล 2 ประเภท คือ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทกองทุนของรัฐขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ นับได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งที่ สปสช.ได้รับ ในฐานะหน่วยงานที่บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนของ สปสช.ได้รับการยอมรับจากกระทรวงการคลังอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ชี้วัดและกลไกการมีร่วมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายใต้เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 

ด้าน ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ทุกครั้งที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการกองทุนดีเด่นเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันนั้น สปสช.ตระหนักดีว่าความสำเร็จที่ได้ไม่ได้เกิดจาก สปสช.แต่ฝ่ายเดียว และรางวัลที่ได้รับก็ไม่ได้เป็นของ สปสช.ฝ่ายเดียวเช่นกัน แต่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจทั้งหมด มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความสำเร็จนี้ ซึ่งเป็นไปตามกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการดำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนไม่เกิดการล้มละลายจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

“สปสช.ขอสัญญาว่ามุ่งมั่นจะพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบริหารเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะประเภททุนหมุนเวียน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง” ภญ.เนตรนภิส กล่าวและว่า สำหรับหลักเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณานั้น กรมบัญชีกลางระบุว่าพิจารณาจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเหตุการณ์สำคัญ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนใน 3 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะมีพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ในวันที่ 21 ก.ย.นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลดีเด่นให้ สปสช.และกองทุนของรัฐอื่นๆ