รพ.สต.ทวงถามค่าตอบแทน ฉ.8 หวั่นชวด เหตุใกล้สิ้นปีงบ 58 แต่ สธ.ยังไม่ชัดเจน

Sun, 2015-09-13 08:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รพ.สต.ทวงถามค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามฉบับ 8 เหตุใกล้สิ้นปีงบประมาณ 58 ยังไม่มีความชัดเจน หวั่นชวดเงินค่าตอบแทน อีกทั้งบุคลากรสาธารณสุขระดับ จพ.ที่จบปริญญาตรี ทวงถามหนังสือสั่งการเบิกค่าตอบแทน ในอัตรา นวก.อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือที่ สธ 0201.042.4/ว 295 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8) และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ไปแล้วนั้น แต่การดำเนินงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกระดับในปี 2558 ยังมีความล่าช้าอยู่มาก แม้จะมีการทวงถามจากหลายกลุ่ม หลายหน่วยงานแล้วก็ตาม

“เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่กระทรวง สธ.ต้องให้ความสนใจ เพราะหากไม่สามารถทำเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใน รพ.สต. ได้ภายในเดือนกันยายน 2558 นี้ (สิ้นปีงบประมาณ) หวั่นอาจทำให้เจ้าหน้าที่เสียประโยชน์ที่ควรได้รับ ทั้งๆ ที่สนองนโยบายกระทรวงมาตลอด และตอนนี้ยิ่งใกล้สิ้นปีงบประมาณกลุ่มเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.เองก็ยิ่งตั้งคำถามกันเข้ามามากว่าหวั่นจะชวดได้รับเงินค่าตอบแทน อันจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการทำงาน” แหล่งข่าวกล่าว

แม้ล่าสุดจะมีหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร. 0505/25305 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เพื่อแจ้ง มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 ตามที่ สธ. เสนอ และให้ สธ. วางแผนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้มีการเบิกจ่ายย้อนหลังอีก พร้อมให้นำความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไปประกอบพิจารณาในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

แหล่งข่าวรายนี้ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามแม้จะมีหนังสือฉบับดังกล่าว แต่ทางโรงพยาบาลชุมชนก็ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ โดยอ้างว่ายังไม่มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนจาก สธ. ทั้งๆ ที่มีเงินโอนลงมาแล้วตั้งแต่มีนาคม 2558 อีกประเด็นหนึ่ง คือแนวทางการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2556 ที่ สธ.ได้ตอบข้อหารือของ สสจ.หลายจังหวัด ว่ามีแนวทางให้ ผอ.รพช./สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) สามารถออกคำสั่งให้ จพ.สาธารณสุข หรือสายงานระดับ จพ.ที่จบปริญญาตรี ให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ในอัตราเดียวกับสายงานที่จบปริญญาตรีได้เช่นกัน

ทั้งนี้พบว่าหลายจังหวัดที่มีความเข้าใจได้ดำเนินการเรื่องนี้ไปแล้ว แต่บางจังหวัด อ้างรอหนังสือที่สั่งการจากกระทรวง สธ. จึงขอให้ ทางสธ. ออกหนังสือเวียนดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทางเดียวกันทั่วประเทศ

"พวกเราทำงานให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีความสุขได้ จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข แต่บุคลากรผู้ปฏิบัติตามนโยบาย กลับยังไม่มีความสุข ให้สมดั่งชื่อกระทรวงได้อย่างไร" แหล่งข่าวกล่าว