'หมอณรงค์' ลงนามเกณฑ์เบิกจ่าย 'พีฟอร์พี' เปิดช่องรพ.สมัครใจ/ลดขัดแย้ง

Wed, 2015-09-16 14:15 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัด สธ.ลงนามประกาศเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร 'พีฟอร์พี' มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 พร้อมเปิดช่องสมัครใจ ด้าน ผอ.รพ.จะนะยันยึดเกณฑ์เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

นสพ.มติชน : เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในคำสั่งด่วนที่สุดที่ สธ.0201.042.4/ว452 ลงวันที่ 14 กันยายน 2558 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด พ.ศ.2544 ฉบับที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 (ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย) และฉบับที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 (ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี) และประกาศ สธ.เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2558 โดยส่งถึงอธิบดีกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการ สธ. สาธารณสุขนิเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ 12 เขต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำหรับสาระสำคัญของประกาศ สธ. เรื่องรายละเอียดการดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานฯ ให้เป็นไปโดยสมัครใจ โดยกำหนดกรอบวงเงินค่าตอบแทนตามแบบพีฟอร์พีในแต่ละปีเป็นระยะๆ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 กำหนดกรอบวงเงิน ดังนี้ ค่าแรงทั้งหมดของหน่วยบริการที่นำมาคำนวณกรอบวงเงินให้ใช้ข้อมูลจากบัญชีของหน่วยบริการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โรงพยาบาลชุมชน กำหนดกรอบวงเงินค่าตอบแทนจากวงเงินค่าแรงของหน่วยบริการร้อยละ 1-2 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กำหนดกรอบวงเงินค่าตอบแทนโดยใช้กรอบสัดส่วนเดิมของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ยากลำบากในการบริหารจัดการระดับ ก และระดับ ข กำหนดกรอบวงเงินค่าตอบแทนร้อยละ 4-6 และหน่วยบริการโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สามารถกำหนดวงเงินเพิ่มเติมได้อีกร้อยละ 1 ของค่าแรงทั้งหมดของหน่วยบริการ เพื่อนำมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามพีฟอร์พี ซึ่งต้องเป็นไปตามสถานะเงินบำรุงของหน่วยบริการ และให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดคำสั่งทั้งหมด แต่โดยปกติ รพ.จะนะจ่ายเป็นค่าตอบแทนรูปแบบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่ได้มีการทำพีฟอร์พีมาตั้งแต่ต้น เนื่องจากมองว่าจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้น หาก สธ.เปิดโอกาสให้ทำแบบสมัครใจ ไม่บังคับ รพ.จะนะยืนยันว่าจะไม่ทำ เพราะบริบทของโรงพยาบาลชุมชนทำงานเป็นทีม การประเมินคะแนนต่างๆ ทำได้ยาก ที่สำคัญเกรงว่าจะทำให้บุคลากรในวิชาชีพต่างๆ ของโรงพยาบาลทะเลาะกันเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปปัจจุบันบุคลากรได้แต่เงินเดือน ไม่ได้เงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย ส่วนใหญ่จึงพอใจจ่ายค่าตอบแทนพีฟอร์พี ยกเว้นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 16 กันยายน 2558