สช.เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา ระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งเขตสุขภาพประชาชน

Wed, 2015-09-16 15:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปรับร่างระเบียบสำนักนายกฯ จัดตั้งเขตสุขภาพประชาชนเรียบร้อยแล้ว หลังส่งร่างแรกให้สำนักเลขาธิการ ครม.และมีความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่ง ครม.พิจารณาต่อไป แจงเป็นกลไกบูรณาการทรัพยากร งบ กระบวนการทำงาน ไม่มีตั้งองค์กรใหม่ มี สธ. สปสช. สสส. และ สช.ร่วมกันทำหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และการจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.... เพื่อเดินหน้าจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนให้เป็นรูปธรรม

พลเรือเอกณรงค์ กล่าวว่า สุขภาพไม่ใช่เรื่องความเจ็บป่วย หรือเรื่องของแพทย์พยาบาลเท่านั้น แต่หมายรวมถึงกาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีหลากหลายหน่วยงาน หลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง จำเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นหลักการของการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  กล่าวว่า เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นการอภิบาลแนวราบโดยเครือข่าย ไม่มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ แต่เป็นกลไกบูรณาการทรัพยากร งบประมาณ และกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยมีองค์กรหลักด้านสุขภาพอย่างน้อย 4 องค์กร ร่วมกันทำหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ เพื่อเป็นแกนกลางในการประสานงาน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

นพ.ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา การทำงานฯ ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 อีกทั้งได้ประชุมหารือกับ กทม.ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกฎหมายพิเศษรองรับ โดยกำหนดให้เป็นเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 13

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด มาปรับปรุงเป็นเอกสารรูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งสำนักเลขาธิการ ครม. ได้เวียนขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าหน่วยงานส่วนใหญ่เห็นชอบในหลักการ และบางหน่วยงานมีข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยขณะนี้ คณะทำงานฯ ได้เชิญประชุมหน่วยงานที่มีข้อสังเกตมาประชุมร่วมกันแล้ว และได้ร่วมกันปรับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จพร้อมส่งไป ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป