สธ.ปิดประชุมวิชาการปี 58 ผลงานผ่านคัดเลือกเข้ารับรางวัลดีเด่น 112 เรื่อง

Thu, 2015-09-17 12:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาทั่วประเทศ นำเสนอผลงานศึกษาวิจัยรวม 1,025 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประจำปีนี้ 112 เรื่อง หลังจากนั้นจะตัดสินสุดยอดผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมปีหน้า

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นในการประชุมครั้งนี้ด้วย

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการเป็นกลไกสำคัญจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยสู่เวทีสาธารณะ ส่งเสริมและกระตุ้นการคิดค้น ศึกษาวิจัย ให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการประชาชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

ในปีนี้ มีผลงานวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ รวม 1,025 เรื่อง แบ่งเป็นนำเสนอด้วยวาจา 303 เรื่อง นำเสนอแบบโปสเตอร์ 404 เรื่อง นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 196 เรื่อง และผลงานวิชาการจากงานประจำสู่การวิจัย 122 เรื่อง

โดยคณะกรรมการวิชาการได้ทำการคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2558 รวมทั้งหมด 112 เรื่อง ใน 3 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทผลงานนำเสนอด้วยวาจา 51 เรื่องใน 11 สาขา ประกอบด้วย สาขาการแพทย์ 2 เรื่อง สาขาการพยาบาล 10 เรื่อง สาขาทันตสาธารณสุข 1 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 เรื่อง สาขาป้องกันควบคุมโรค 5 เรื่อง สาขาบริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขทั่วไป และการแพทย์แผนไทย 5 เรื่อง สาขาคุ้มครองผู้บริโภค 2 เรื่อง เภสัชกรรม 3 เรื่อง สาขาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 เรื่อง สาขางานประจำสู่งานวิจัย 15 เรื่อง และสาขาหมอครอบครัว 2 เรื่อง  

2.ประเภทโปสเตอร์ 42 เรื่อง ได้แก่ สาขาการแพทย์ 1 เรื่อง สาขาทันตสาธารณสุข 1 เรื่อง สาขาการพยาบาล 15 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 เรื่อง สาขาบริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขทั่วไปและการแพทย์แผนไทย 4 เรื่อง สาขาเภสัชกรรม 2 เรื่อง สาขาคุ้มครองผู้บริโภค 2 เรื่อง สาขาป้องกันและควบคุมโรค 6 เรื่อง สาขาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 เรื่อง สาขาหมอครอบครัว ประเมินเทคโนโลยีการแพทย์การพยาบาล 1 เรื่อง 

3.ประเภทนำเสนอด้วยนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 19 เรื่อง ประกอบด้วย สาขาการแพทย์ทันตสาธารณสุข 2 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 เรื่อง สาขาบริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขทั่วไปและการแพทย์แผนไทย 1 เรื่อง สาขาการพยาบาล 8 เรื่อง สาขาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  2  เรื่อง สาขาเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค 2 เรื่อง สาขาป้องกันและควบคุมโรค 2 เรื่อง และสาขาหมอครอบครัว ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1 เรื่อง จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพียง 1 เรื่อง เข้ารับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ต่อไป