สปสช.เขต 4 สระบุรีประเดิม 2 จังหวัดคัดเลือกผู้แทนนายกฯ อบต.- เทศบาล

Fri, 2015-09-18 15:14 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคัดเลือกกรรมการตามตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการคัดเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมี นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผช.ผอ.สปสช.เขต ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ผลการคัดเลือกผู้แทนทั้ง 2 กลุ่มได้แก่ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ผู้แทนเทศบาล และนายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จ.สระบุรี

และในการคัดเลือกเมื่อวันที่ 17 ก.ย.2558 ณ ห้องประชุม อบจ.ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมี นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผช.ผอ.สปสช.เขต ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 ช่วง ภาคเช้าคัดเลือกกลุ่มผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และภาคบ่ายคัดเลือกผู้แทนเทศบาล ผลการคัดเลือก ภาคเช้า ได้ นายฉัตรชัย เทียมลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และภาคบ่ายได้ นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง นายกเทศบาลตำบลธารเกษม ผู้แทนเทศบาล จ.สระบุรี

ทั้งนี้ สปสช.เขต 4 สระบุรีจะต้องทำการคัดเลือกในระดับจังหวัดให้ครบทั้ง 8 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยวันที่ 21 กันยายน 2558  ภาคเช้า คัดเลือกในระดับจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ภาคบ่าย คัดเลือกในระดับจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 22 กันยายน 2558 ภาคเช้า คัดเลือกในระดับจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก ภาคบ่าย คัดเลือกในระดับจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วันที่ 24 กันยายน 2558 คัดเลือกในระดับจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ 3 สาขา ได้แก่ 1.การพยาบาลและผดุงครรภ์ 2.ทันตกรรม 3.เภสัชกรรม และผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สาขา ได้แก่ 1.สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2.สาขารังสีเทคนิค 3.สาขากิจกรรมบำบัด 4.สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 5.สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 6.สาขากายภาพบำบัด และ 7.สาขาเทคนิคการแพทย์ โดยจะจัดเวทีในระดับเขตเพื่อคัดเลือกในวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้แทนระดับจังหวัด จะเป็นผู้แทนเพื่อประชุมคัดเลือกในระดับประเทศ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ