แนะ รพ.สต.ขอใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน ตำบลละ 5 ล้านบาท

Sat, 2015-09-19 12:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แนะ รพ.สต.ขอใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน ตำบลละ 5 ล้านบาท ซ่อมแซม รพ.สต.เพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ส่งผลดีกับประชาชน เผยมีบางพื้นที่ได้รับปรับปรุง รพ.สต.ไปแล้ว แห่งละ 1-4 แสนบาท

สืบเนื่องจาก วันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 มาตรการ รวมวงเงิน 136,000 ล้านบาท ซึ่งมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน วงเงิน 36,000 ล้านบาท โดย ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท  และเร่งรัดการจ่ายเงินให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  เพื่อดำเนินงานโครงการที่มีการจ้างแรงงาน หรือก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าหรือบริการในจังหวัด สามารถใช้ในโครงการซ่อมแซม หรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การซ่อมแซมแหล่งน้ำ การซ่อมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาด

สำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ นายริซกี สาร๊ะ เลขาชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถยื่นขอใช้งบประมาณนี้ได้ เพราะตามมาตรการนี้การซ่อมแซมสถานพยาบาลอยู่ในหมวดการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะ แต่ทั้งนี้ต้องเสนอโครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหมู่บ้านก่อน

นายริซกี กล่าวว่า รพ.สต.เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่มากในด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมป้องกันโรคในชุมชน ส่วนงบประมาณเพื่อการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ก็มีจำกัด และบางรายการก็ไม่สามารถใช้งบประมาณปกติ เช่น งบประมาณที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาใช้ในการซ่อมแซมได้เพราะขัดกับระเบียบ 

“รพ.สต.ที่มีความใกล้ชิดชุมชน เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง จะสามารถทำให้คณะกรรมการชุมชนเห็นความสำคัญ และสนับสนุนงบประมาณให้ใช้ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ และเท่าที่สอบถามและติดตามจาก รพ.สต.พบว่าบางพื้นที่ได้รับการเสนองบปรับปรุง รพ.สต.จากคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งแต่ 1 - 4 แสนบาทไปแล้ว ผมในฐานะ เลขาชมรม ชวส.เห็นว่า รพ.สต.ควรใช้ช่องทางนี้ ในการของบสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนา รพ.สต. และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ และประโยชน์จะเกิดแก่ประชาชนผู้มารับบริการ”

นายริซกี กล่าวว่า อยากฝากให้ทางกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนทุก รพ.สต.ตามโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม

ขอบคุณภาพจาก Facebook/หมออนามัยขี้เมาท์