‘หมอโสภณ’ แต่งตั้ง ขรก.รักษาราชการ ‘8 นพ.สสจ.-17 ผอ.รพ.’

Fri, 2015-10-02 15:30 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หมอโสภณ ลงนามแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน 8 นพ.สสจ. และ 17 ผอ.รพ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในหนังสือคำสั่งเลขที่ 2361/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ประเภทผู้อำนวยการระดับสูงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งเกษียณอายุราชการลงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.บริหารระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน 8 ตำแหน่งจนกว่าจะหาผู้ดำรงตำแหน่งได้ ดังนี้ 

1. นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ เป็นรักษาการ นพ.สสจ.พิษณุโลก 

2. นพ.ชัช จันทร์งาม เป็นรักษาการ นพ.สสจ.นครปฐม 

3. นพ.วิรัช ธีระภิญโญ เป็นรักษาการ นพ.สสจ.สมุทรสงคราม 

4. นพ.วิชัย ธนาโสภณ เป็นรักษาการ นพ.สสจ.ชลบุรี 

5. นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม เป็นรักษาการ นพ.สสจ.นครราชสีมา 

6.นพ.สมคิด สุริยเลิศ เป็นรักษาการ นพ.สสจ.สุรินทร์ 

7.นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ เป็นรักษาการ นพ.สสจ.ยโสธร 

และ 8. นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ เป็นรักษาการ นพ.สสจ.สงขลา 

นอกจากนี้ นพ.โสภณ ยังได้ลงนามในคำสั่งเลขที่ 1670/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.ศูนย์/ผอ.รพ.ทั่วไป โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตั้งรักษาการในตำแหน่งจำนวน 17 คน ดังนี้ 

1. พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช เป็นรักษาการ ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 

2. นพ.โชติ ภาวศุทธิกุล เป็นรักษาการ ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ 

3. นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช เป็นรักษาการ ผอ.รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 

4. นพ.สุพจน์ แพรนิมิต เป็นรักษาการ ผอ.รพ.สกลนคร จ.สกลนคร 

5. พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ เป็นรักษาการ ผอ.รพ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

6. พญ.วันทนา ไทรงาม เป็นรักษาการ ผอ.รพ.ตรัง จ.ตรัง 

7. นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก เป็นรักษาการ ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน 

8. นพ.วันชัย พินิชกชกร เป็นรักษาการ ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก 

9. นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ เป็นรักษาการ ผอ.รพ.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี 

10. นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย เป็นรักษาการ ผอ.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

11. นพ.ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ เป็นรักษาการ ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

12. นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ เป็นรักษาการ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 

13. นพ.ไชยพร ส่งประเสริฐเจริญ เป็นรักษาการ ผอ.รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

14. นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ เป็นรักษาการ ผอ.รพ.ชัยภูมิ 

15. นพ.สวรรค์ กาญจนะ เป็นรักษาการ ผอ.รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

16. นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล เป็นรักษาการ ผอ.รพ.กระบี่ จ.กระบี่ 

และ 17. นพ.สมบูรณ์ สุขุมคัมภีร์ เป็นรักษาการ ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

ทั้งนี้จนกว่าจะสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งได้