สปสช.พร้อมเดินหน้านโยบาย “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นศูนย์กลางเรียนรู้หลักประกันสุขภาพ

Sun, 2015-10-04 12:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายหลักประกันสุขภาพอาเซียนบวกสาม รับลูกนโยบาย “พล.อ.ประยุทธ์” นายกรัฐมนตรี ที่เน้นความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ได้แถลงในการประชุมยูเอ็น พร้อมร่วมมือกับ TICA กระทรวงการต่างประเทศ JICA และองค์การอนามัยโลก ให้ไทยเป็นศูนย์เรียนรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถ่ายทอดประสบการณ์พัฒนาระบบสาธารณสุขให้ประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมว่าด้วยเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : การส่งเสริมความเท่าเทียมในบริบทสุขภาพโลกและความมั่นคงของมนุษย์ในช่วงการ พัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 โดยมีถ้อยแถลงตอนหนึ่งที่ระบุว่า “ไทยร่วมกับอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนบวกสามด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ASEAN Plus three UHC Network) โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในภูมิภาคเรื่องการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สนับสนุนเครือข่ายสุขภาพโลก และไทยพร้อมที่จะร่วมกับทุกประเทศ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

นพ.ประทีป กล่าวต่อว่า เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว สปสช.ได้จัดตั้งสำนักหลักประกันสุขภาพระหว่างประเทศให้เป็นหน่วยงานใหม่ภายใน สปสช.เพื่อรับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้หลักประกันสุขภาพในกลุ่มอาเซียน โดยจะมีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศต่างๆ รวมถึงองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) องค์การอนามัยโลก และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตรและเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเลขาธิการ สปสช.ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมให้เป็นประธานคณะกรรมการเตรียมการสร้างหลักประกันสุขภาพอาเซียนบวกสาม ซึ่งได้ดำเนินการ 4 ด้าน คือ

1.งานพื้นฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพ ทั้งการบริหารจัดการ ระบบการเงินการคลัง ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ บทเรียนของแต่ละประเทศ

2.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

3.ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในอาเซียน

4.เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแต่ละประเทศในกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

“13 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีประสบการณ์การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ และระบบการเงินการคลังต่างๆ ซึ่งไทยเองก็มีความพร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์และให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศในแถบอาเซียน ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเตรียมการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากองค์กรระหว่างประเทศ และภายในประเทศทั้งหมดเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องนี้ และคาดว่าภายในเดือนธันวาคม 2558 นี้ จะมีการลงนามในความร่วมมือดังกล่าวกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น” รักษาการเลขาธิการ สปสช.กล่าว  

รายงานข่าวแจ้งว่า สปสช.จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยครั้งที่ 1 (พ.ศ.2558) เรื่อง หลักประกันสุขภาพ: ความก้าวหน้า ความท้าทาย และความกลมกลืน วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร