ผลสำรวจประชาชนพึงพอใจ “บัตรทอง” ปี 58 สูงสุดในรอบ 13 ปี

Wed, 2015-10-07 11:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ผลสำรวจพึงพอใจบัตรทองปี 58 พบประชาชนพึงพอใจสูงที่สุดในรอบ 13 ปี ได้ 9.11 จากคะแนนเต็มสิบ หมอปิยะสกล ระบุสะท้อนการยอมรับของประชาชนและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพรักษาพยาบาล ส่วนความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุข แม้ไม่เท่าประชาชน แต่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก มอบ สปสช.นำข้อคิดเห็นและผลสำรวจไปปรับปรุง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2558

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ผลการสำรวจปีนี้น่ายินดีที่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภาพรวมมากกว่าทุกปีที่ทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งปี 2558 ได้ถึง 9.11 คะแนนจากเต็มสิบ เพิ่มจากปี 2557 ที่ได้ 8.86 คะแนน ขณะที่ความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขทีมีต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพได้ 6.98 คะแนน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 57 ที่ได้ 6.93 คะแนน ผลสำรวจด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ประชาชนร้อยละ 90.4 รับทราบว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย ซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน จากเดิมที่ยังมีการรับรู้ว่าเป็นการสงเคราะห์จากรัฐ และเมื่อสอบถามถึงความพอใจในการไปรับการรักษาพยาบาลครั้งล่าสุด ก็พบว่าพอใจ 4.60 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน โดยเป็นความพอใจทั้งในด้านผลการรักษา การรับฟังของผู้ให้การรักษา คุณภาพต่างๆ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในส่วนของประชาชน คือ ลดระยะเวลารอรักษา ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ควบคุมค่าใช้จ่ายรักษาไม่ให้สูงเกินไป ขณะที่ข้อเสนอจากบุคลากรสาธารณสุข คือ ให้มีกิจกรรมระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับ สปสช.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ลดขั้นตอนในการทำงานระหว่างกัน และช่วยสร้างความภูมิใจในวิชาชีพ

“จากผลสำรวจปีนี้ น่ายินดีที่พบว่าประชาชนพึงพอใจต่อสิทธิหลักประกันสุขภาพสูงสุดตั้งแต่ตั้ง สปสช. มา 13 ปี สะท้อนว่าประชาชนเชื่อมั่นประสิทธิภาพและคุณภาพรักษาพยาบาลในระบบ นับเป็นขวัญกำลังใจการทำงาน ของบุคลากรในระบบสาธารณสุข เนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน ผลจากการพัฒนาที่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันทำมาในรอบ 1 ปี ก็ได้ผลเป็นที่น่ายินดี ประชาชนให้การยอมรับและพึงพอใจ ส่วนความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขนั้น แม้จะไม่เท่าประชาชน แต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งได้มอบให้ สปสช.นำข้อคิดเห็นและผลสำรวจที่ได้ไปปรับปรุงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจให้มากที่สุด” รมว.สาธารณสุข กล่าว

ด้าน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การสำรวจปี 2558 นี้ โดยสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 16,365 คน ครอบคลุม 13 เขต แบ่งเป็น 4 กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน 5,524 คน อปท. 402 คน บุคลากรสาธารณสุข 5,228 คน และภาคีเครือข่าย 5,211 คน มีเป้าหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และรับทราบประเด็นที่ประชาชน บุคลากรสาธารณสุข ต้องการให้มีการสนับสนุน รวมทั้งการเสนอปัญหาอุปสรรคที่มีความสำคัญและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า