‘หมอโสภณ’ มอบภารกิจ 4 รองปลัดใหม่ ‘หมอสมศักดิ์’ รองอันดับหนึ่ง

Wed, 2015-10-14 14:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘หมอโสภณ’ มอบภารกิจ 4 รองปลัด สธ.ใหม่ ‘หมอสมศักดิ์’ เป็นรองอันดับหนึ่งดูด้านบริหาร ‘หมอประนอม’ ดูแลด้านภารกิจพัฒนาการแพทย์ ‘หมอสุวรรณชัย’ ดูแลภารกิจพัฒนาการสาธารณสุข และ ‘หมอวิศิษฎ์’ ดูแลภารกิจสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แล้ว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.ได้ออกคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1762/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงดังนี้ 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

1.นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ.ด้านบริหาร ดูแล สำนักบริหารกลาง (กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มคลังและพัสดุ, กลุ่มบริหารงานบุคคล) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประสานงาน ครม.และรัฐสภา

หน่วยงานในกำกับดูแลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

พญ.ประนอม คำเที่ยง

2.พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ.กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการแพทย์ ดูแล สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักการพยาบาล สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กลุ่มประกันสุขภาพ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ศูนย์บริการการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมดูแลกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต

ส่วนหน่วยงานในกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

3.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ.กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการสาธารณสุข ดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักสารนิเทศ สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เฉพาะกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ

พร้อมดูแล กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย

ส่วนหน่วยงานในกำกับดูแล สถาบันวัคซีน (องค์การมหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร

4.นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัด สธ.กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ดูแล สำนักบริหารกลาง (กลุ่มกฎหมาย, กลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรม) สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ สป. ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ มูลนิธิในกำกับ/ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพ

พร้อมดูแล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

หน่วยงานในกำกับ องค์การเภสัชกรรม (อภ.), รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน), สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  

ขณะที่ Facebook/Sopon Mekthon ซึ่งเป็น Facebook ส่วนตัวของ นพ.โสภณ ได้เผยแพร่เอกสารเตรียมชี้แจงนโยบายของกระทรวงปี 2559 ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ รมว.สาธารณสุข ดังนี้