ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.มติชน : กรณีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจสอบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ กระทั่ง ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. ยื่นหนังสือลาออก เพื่อเปิดทางให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ ขณะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าตรวจสอบ สสส. พบประเด็นข้อทักท้วงต่างๆ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ส่งหนังสือเลขที่ ตผ. 0014/2952 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เรื่อง การตรวจสอบแผนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม สสส.ถึงผู้จัดการกองทุน สสส.ระบุว่า สตง.ได้ตรวจสอบแผนงานดังกล่าวปีงบประมาณ 2553-2558 พบว่า 1.อัตราการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับ อันจะส่งผล กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนงาน อาทิ แผนระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553-วันที่ 19 มีนาคม 2555 เบิกจ่ายจริงเพียง 20.18 ล้านบาท จากงบ 105.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.16 หลังปรับแผนตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2555-วันที่ 30 เมษายน 2557 เบิกจ่ายเพียง 34.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.39 จากงบ 108.70 ล้านบาท ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

2.การรับรองกิจการเพื่อสังคมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้กิจการต่างๆ เสียโอกาสในการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ 3.โครงการกองทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมระยะเริ่มต้น ไม่บรรลุตามเป้าหมาย พบว่า สสส.ได้อนุมัติงบประมาณให้กับสถาบัน Change Fusion จำนวน 14.90 ล้านบาท ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554- วันที่ 31 สิงหาคม 2556 โครงการดังกล่าว ไม่บรรลุเป้าหมาย บางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน 4.โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม และองค์กรทางสังคม มีความล่าช้ากว่าแผนและไม่มีการศึกษาข้อมูลเพื่อบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานให้ครบถ้วน

สตง.มีความเห็น ดังนี้ 1.ควรควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน พร้อมประเมินผลการจ่ายเงินโครงการอย่างสม่ำเสมอ และ 2.จัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้สามารถรองรับกิจการเพื่อสังคมตามหลักเกณฑ์ 3.กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อติดตามโครงการโดยเฉพาะกิจการที่ยังคงดำเนินอยู่ 4.พิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมและองค์กรทางสังคม เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดช่วงเช้านี้ มีการส่งต่อข้อความผ่านไลน์จากเครือข่าย สสส. ระบุว่า กลุ่มเอ็นจีโอที่เป็นภาคี สสส. จะแถลงข่าวในเวลา 10.30 น. วันที่ 22 ตุลาคมนี้ ที่สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน สะพานหัวช้าง พร้อมกับระบุด้วยว่า มีข่าวด่วนจากใน สสส. อาจมีการยุบบอร์ด สสส. เพื่อนำไปสู่การตั้งผู้จัดการใหม่เป็นคนของฝ่ายทหารหรือกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกรณีที่จะให้ สสส.เข้าไปชี้แจงในวันที่ 26 ตุลาคมนั้น อนุญาตให้ สสส.เข้าไปชี้แจงเพียงคนเดียว ....ข่าวล่าสุดว่า สสส.ชักธงรบแล้ว เพราะโอกาสรอดยาก ดังนั้น จะมีการแถลงใหญ่วันพฤหัสบดี (22 ต.ค.) โดยทุกเครือข่ายเพื่อปกป้อง สสส.

นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ในวันที่ 22 ตุลาคม ภาคีเครือข่ายที่ได้รับทุนจาก สสส.จะแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับการทำโครงการต่างๆ ว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสุขภาวะอย่างไร จะมีเครือข่ายเข้าร่วมมากกว่า 10 เครือข่าย อาทิ เครือข่าย เหล้า แรงงาน ครอบครัว เกษตร เครือข่ายผู้หญิงและเยาวชน เป็นต้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 22 ตุลาคม 2558