แจง 6 ประเด็น ‘จพ.สธ./นวก.สธ.’ พบ ‘รมว./ปลัด’ 2 พ.ย.เสนอจัดสอบ ภาค ข-ค ก่อน

Sat, 2015-10-31 14:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข สบช.ยันเข้าพบ รมว.สธ.และปลัด สธ.จันทร์ที่ 2 พ.ย.นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอื่นของภาคประชาชน แต่เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบเท่านั้น แจง 6 ประเด็นเพื่อติดตามความคืบหน้า ทั้งเรื่องการจัดสอบคัดเลือก 2 สายงาน จพ.สธ./นวก.สธ.เสนอจัดสอบความรู้ความสามารถ (ข,ค) ไปก่อน การยุบรวมตำแหน่งเพื่อบรรจุข้าราชการใหม่ และหารือยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อปกป้องสิทธิ์

เครือข่ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนกชี้แจงประเด็นที่จะเข้า รมว.สาธารณสุข และปลัด สธ.ในวันจันทร์ที่ 2 พ.ย.นี้ 6 ประเด็น พร้อมทั้งยืนยันว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองภาคประชาชนที่จะมีการเคลื่อนไหวในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 แต่เป็นไปเพื่อการเรียกร้องสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบเท่านั้น ดังนี้

1.ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามความต้องการที่เครือข่ายเข้าใจว่าได้รับผลกระทบ

2. ติดตามเรื่องการอนุมัติจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3. กรอบการดำเนินการในส่วน 2 ตำแหน่ง คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุข

4.เสนอเรื่องการจัดสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ข,ค) ก่อน

5.หารือกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อปกป้องสิทธิการคัดเลือกบรรจุขอนักเรียนทุนสาธารณสุข ที่ผลิตโดยสถาบันพระบรมราชชนก ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 26 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มีนาคม 2544

6. สอบถามเรื่องการยุบตำแหน่งที่จะใช้บรรจุข้าราชการใหม่เพื่อใช้ปรับตำแหน่งในระดับอาวุโส หรือ ชำนาญการพิเศษ

ชี้แจงประเด็นการขอเข้าพบยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 อนุมัติตำแหน่งอัตราข้าราชการบรรจุใหม่กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 22,641 อัตราเป็นการแบ่งบรรจุเป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2558 ปีละ 7,547 อัตรา ผ่านมาแล้ว 2 รอบและรอบนี้เป็นรอบที่ 3 อีกจำนวน 7,547 อัตรา อัตราทั้งหมดมาจากการสำรวจผู้ที่ตกค้างการบรรจุ จนถึงปี 2555 ปัจจุบันกำลังมีการคัดเลือกในสายวิชาชีพอื่น ยกเว้น 2 สายงาน คือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข ที่ต้องรอการอนุมัติให้กระทรวงสาธรณสุขดำเนินการสอบคัดเลือก ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีมติให้ยกเลิกการคัดเลือกบรรจุ และยังไม่มีมติตอบกลับกระทรวงสาธารณสุขให้มีการจัดสอบ 2 สายงานดังกล่าว

ทั้งนี้ 2 สายงานนี้เป็นผู้เข้ารับการศึกษาตามความต้องการของส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุขเอง ตามแผนกำหนดอัตรากำลังพลในกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ผลิต และมีหนังสือส่งตัวกลับปฏิบัติงาน ณ ภูมิลำเนาเดิม (อ้างถึง ระเบียบระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 26 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มีนาคม 2544)

เมื่อเครือข่ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก ได้รวมตัวกันในกลุ่มผู้เสียประโยชน์จากการคัดเลือกเข้าบรรจุ และได้ปรึกษากันในกลุ่มผู้รับผลกระทบจากหนังสือ ที่ นร สธ 0201.033/ ว450 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ยกเลิกการคัดเลือกบรรจุสายงานเจ้าพนักงานสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเห็นว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ไม่ธรรมทางปกครอง จึงมีการนัดหมายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. เพื่อยื่นหนังสือเรื่องราวร้องทุกข์กับความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่า กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการบรรจุให้แล้วเสร็จอย่างไร กับ 2 สายงานข้างต้น เครือข่ายจึงมีมติรวมตัวกันเพื่อติดตามความคืบหน้า ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามความต้องการที่เครือข่ายเข้าใจว่าได้รับผลกระทบ

2. ติดตามเรื่องการอนุมัติจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3. กรอบการดำเนินการในส่วน 2 ตำแหน่ง คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุข

4.เสนอเรื่องการจัดสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ข,ค) ก่อน

5.หารือกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อปกป้องสิทธิการคัดเลือกบรรจุขอนักเรียนทุนสาธารณสุข ที่ผลิตโดยสถาบันพระบรมราชชนก ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 26 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มีนาคม 2544

6. สอบถามเรื่องการยุบตำแหน่งที่จะใช้บรรจุข้าราชการใหม่เพื่อใช้ปรับตำแหน่งในระดับอาวุโส หรือ ชำนาญการพิเศษ

ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองภาคประชาชนที่จะมีการเคลื่อนไหวในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 แต่เป็นไปเพื่อการเรียกร้องสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบเท่านั้น

จึงเรียนมาโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์

เครือข่ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก

30 ตุลาคม 2558