ผลเลือกตั้ง 12 กรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่

Thu, 2015-11-05 15:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559-2561) ลำดับที่ 1 ถึง 12

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.58 ภก.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ได้ลงนามประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559-2561) โดยระบุว่า

ตามที่สภาเภสัชกรรม โดยคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559- 2561) โดยมีการนับคะแนนเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

บัดนี้ การนับคะแนนเลือกตั้งฯ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งฯ ให้ทราบโดยทั่วกันว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อที่ประกาศแนบท้าย ลำดับที่ 1 ถึง 12 ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559 - 2561) ทั้งนี้หากผู้เลือกตั้งหรือผู้สมัครับเลือกตั้งท่านใดเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และข้อบังคับ ให้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 ลำดับที่ 1-12 มีดังนี้

1.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ หมายเลข 17 ได้ 2,584 คะแนน

2.ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์ หมายเลข 15 ได้ 2,402 คะแนน

3.ภก.สุมนต์ สกลไชย หมายเลข 6 ได้ 2,264 คะแนน

4.ภก.ภาณุโชติ ทองยัง หมายเลข 35 ได้ 2,000 คะแนน

5.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา หมายเลข 33 ได้ 1,925 คะแนน

6.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ หมายเลข 30 ได้ 1,853 คะแนน

7.ภก.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ หมายเลข 16 ได้ 1,831 คะแนน

8.ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร หมายเลข 31 ได้ 1,797 คะแนน

9.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี หมายเลข 7 ได้ 1,783 คะแนน

10.ภญ.อังคณา ศรีนามวงศ์ หมายเลข 9 ได้ 1,750 คะแนน

11.ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ หมายเลข 10 ได้ 1,653 คะแนน

12.ภญ.นุสราพร เกษสมบูรณ์ หมายเลข 34 ได้ 1,623 คะแนน 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม